BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/48/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 października 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 235, 237 ust. 1, 242 ust. 2 i 3 oraz 221 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 6.000zł, zwiększenie planu – 52.010zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 235.440zł, zwiększenie planu – 281.450zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 22.499.157zł, z tego: bieżące – 20.508.545zł; majątkowe – 1.990.612zł;

- Plan wydatków budżetowych – 22.640.546zł, z tego: bieżące – 19.322.315zł; majątkowe – 3.318.231zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 141.389zł pokryty zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015r” do Uchwały Nr XV/46/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 września 2015r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 3 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2015r” do Uchwały Nr XIV/45/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 sierpnia 2015r otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2015 08:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1198 razy