BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XIII/44/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 03 sierpnia 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 oraz 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 1.912.858zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 75.360zł, zwiększenie planu – 1.988.218zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 21.473.207zł, z tego: bieżące – 19.609.663zł; majątkowe – 1.863.544zł;
- Plan wydatków budżetowych – 21.614.596zł, z tego: bieżące – 18.406.583zł; majątkowe – 3.208.013zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 141.389zł pokryty zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Załącznik Nr 4 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015r” do Uchwały Nr XI/39/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 13 Uchwały Nr VI/15/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na 2015r otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000zł;
- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 950.000zł;
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 828.380zł.

§ 3. § 15 Uchwały Nr VI/15/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na 2015r otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Stawisk do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000zł;
b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 828.380zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 11.000zł.,

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 sie 2015 14:35
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 738 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.