BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr XII/40/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 08 lipca 2015 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz.594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. l i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski, przyjętego uchwałą Nr 185/XXXVIII / 02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 r., (zmienionego uchwałami Nr XXVII/130/12 z dnia 30.08.2012 r. , Nr XXVIII/136/12 z dnia 19.10.2012 r. i Nr XLV/236/13 z dnia 28 grudnia 2013 r. w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Podstawowym celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej gminy w zakresie wyznaczenia terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego w granicach udokumentowanego złoża w obrębie wsi Zaborowo.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 lip 2015 13:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 763 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.