BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr X/35/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2015 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/262/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

1) komunalne odpady zmieszane – co dwa tygodnie (w okresie od 1 kwietnia do 30 września - raz na tydzień);

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne – w każdej ilości co dwa tygodnie”;

2) dodaje się w § 4. ust. 4 w brzmieniu:

„W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, właściciele mogą przesłać o tym informację w formie pisemnej lub elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski bądź adres e- mail: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl. Informacja taka może być również przekazana telefonicznie pod numer tel. 86-278-51-92. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych, także numeru lokalu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 maj 2015 09:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 711 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.