BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr X/34/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2015 roku
w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIX/261/14 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski w sposób następujący:

1) §1 ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy”;

2) § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)”;

3) § 18 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż: a) odpady zmieszane – co dwa tygodnie (w okresie od 1 kwietnia do 30 września – raz na tydzień); b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 maj 2015 09:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 728 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.