BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr X/33/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 maja 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 oraz 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 59.696zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 2.792zł, zwiększenie planu – 62.488zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 19.550.819zł, z tego: bieżące – 19.413.824zł; majątkowe – 136.995zł;

- Plan wydatków budżetowych – 19.543.694zł, z tego: bieżące – 18.171.528zł; majątkowe – 1.372.166zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 7.125zł przeznacza się na spłaty rat kredytów.

3. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015r” do Uchwały Nr IX/29/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 maj 2015 08:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 664 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.