BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr VIII/27/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 25 marca 2015 roku
w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach i Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 września 2015 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach.

2. Siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach będzie znajdowała się w miejscowości Stawiski, ul. Polowa 12.

§ 2. W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach wchodzić będą:

1) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach, 18 – 520 Stawiski ul. Polowa 12 wraz ze Szkołami Filialnymi w Budach Stawiskich, 18 – 520 Stawiski, Budy Stawiskie 1 oraz w Jurcu Szlacheckim, 18 – 520 Stawiski, Jurzec Szlachecki 53.

2) Miejskie Przedszkole w Stawiskach, 18 – 520 Stawiski, ul. Cedrowska 1.

§ 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach - jednostka budżetowa, przejmuje mienie oraz dokumentację Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach ze Szkołami Filialnymi w Budach Stawiskich i Jurcu Szlacheckim oraz Miejskiego Przedszkola w Stawiskach, a także należności i zobowiązania wyżej wymienionych jednostek.

§ 4. Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach ze Szkołami Filialnymi w Budach Stawiskich i Jurcu Szlacheckim oraz Miejskiego Przedszkola w Stawiskach staną się z dniem 1 września 2015 r. pracownikami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach.

§ 5. Akt Założycielski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 mar 2015 13:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 816 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.