BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/21/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 17 lutego 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 oraz 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 18.985zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 52.696zł, zwiększenie planu – 71.681zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

- Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 18.801.935zł, z tego: bieżące – 18.666.940zł; majątkowe – 134.995zł;

- Plan wydatków budżetowych – 18.794.810zł, z tego: bieżące – 17.422.835zł; majątkowe – 1.372.975zł.

- Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 7.125zł przeznacza się na spłaty rat kredytów.

- Załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2015r” do Uchwały Nr VI/15/15 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 lut 2015 14:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1458 razy