BIP Gminy Stawiski

Uchwała Nr VI/15/15 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 stycznia 2015 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2015.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18.782.950zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.647.955zł,

- majątkowe w wysokości 134.995zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.775.825zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.413.850zł,

- majątkowe w wysokości 1.361.975zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 24.722zł,

2) celową w wysokości - 41.934zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 41.934zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 7.125zł przeznacza się na spłaty rat kredytów.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 950.000zł i rozchody budżetu w wysokości 957.125zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015r, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 57.130zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.130zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 11.999zł i wydatki w kwocie 11.999zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.300.000zł, koszty – 1.285.000zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12. Wyodrębnia się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 346.702zł.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000zł;

- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 950.000zł.

§ 14. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 11.000zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 11.000zł.,

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 lut 2015 09:30
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 955 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.