BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LIII/282/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 września 2014 roku
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego.

     Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014 r. poz. 379, 768), w wykonaniu uchwały Nr XLV/235/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Stawiski, nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski przyjętego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 z póź. zmianami.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 200/XLII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 października 2002 roku dotyczącą terenu działki nr 956 położonej w obrębie gruntów miasta Stawiski zwaną dalej „zmianą planu”.

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 2,04 ha.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek planu zatytułowany: "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Stawiski", sporządzony na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią zmiany planu są następujące załączniki do niniejszej uchwały:

1) załącznik Nr 1 - rysunek zmiany planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granice obszaru objętego zmianą planu;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) przeznaczenie terenów określone symbolami przeznaczenia terenu;

d) linie zabudowy nieprzekraczalne;

e) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej dotyczące: - obsługi komunikacyjnej: główny wjazd na działkę, strefa parkingów; - trasy przebiegu ciągu pieszego i ścieżki rowerowej; - trasy przebiegu linii elektroenergetycznych 15 kV i nn; 6 pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną;

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 4. 1. W uchwale Nr 200/XLII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 października 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski dotyczącej obszaru pomiędzy ulicą Kossaka, a rzeką Dzierzbia (teren działki nr 956), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: U, UG,UK,UI;”;

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony środowiska terenu otwartego, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN*W o powierzchni około 1,6 ha:

1) teren ZN – zieleń niska – łąka położona w dolinie rzeki Dzierzbia,

2) teren W – wody otwarte – rzeka Dzierzbia.”;

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U o powierzchni około 0,65 ha plan ustala:

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa z zakresu handlu i gastronomii towarzyszeniem zespołu parkingowego;

b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacji, ciąg pieszy i ścieżka rowerowa, obiekty małej architektury zieleń urządzona;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) zasady zagospodarowania terenu:

- zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych;

- obsługę komunikacyjną terenów zabudowy usługowej zapewnia się z istniejącej drogi dojazdowej KD – ulica Kossaka;

- zabudowa usługowa realizowana w wyznaczonych nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

- obowiązek zabezpieczenia niezbędnych miejsc parkingowych na własnej działce, realizacja miejsc postojowych we wskazanej strefie parkingów, 5mp/100m2 pow. użytkowej, dla gastronomii 25mp/100 miejsc konsumpcyjnych;

- w zagospodarowaniu terenu uwzględnić ciąg pieszy i ścieżkę rowerową;

- wzdłuż ulic należy wprowadzić zieleń urządzoną o funkcji ozdobnej;

- dopuszcza się podział terenu na dwie nowe działki budowlane z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej z istniejącej ulicy KD pod warunkiem spełnienia wymogów: minimalnej powierzchnia działki 3000 m² i prostopadłości linii podziału do linii rozgraniczającej ulicy Kossaka;

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki; - maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 40%;

b) warunki zabudowy i realizacja budynków:

- nieprzekraczalna wysokość dla zabudowy usługowej dwie kondygnacje nadziemne, zakaz podpiwniczania obiektów, maksymalna wysokość budynków 9,0 m, dachy o nachyleniu do 30°;

- maksymalna szerokość elewacji frontowej od strony ulicy Zjazd do 32 m, od strony ulicy Kossaka do 47 m z warunkiem rozbicia elewacji budynku poprzez wycofanie poszczególnych części o różnych funkcjach oraz wprowadzenie dużych przeszkleń;

- zakaz stosowania blachy jako okładziny ścian zewnętrznych;

- obsługa komunikacyjna terenów zapewniona została poprzez bezpośredni dostęp do ulicy Kossaka;

- linie zabudowy nieprzekraczalne, zostały określone na rysunku zmiany planu;

c) zasady uzbrojenia technicznego:

- zaopatrzenie w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych nastąpi poprzez przyłącze indywidualne do projektowanej sieci wodociągowej;

- odprowadzenie ścieków przewiduje się poprzez indywidualne przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków;

- odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni dróg ująć w system kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczajace;

- zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków, podgrzewania wody przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła przy wykorzystaniu paliwa proekologicznego;

- zaopatrzenie w gaz ziemny zgodnie z programem lub koncepcją gazyfikacji, realizacja sieci gazowej w oparciu o projekty budowlane sporządzone zgodnie z przepisami szczególnymi;

- zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych w wysokości 90,0 kW poprzez budowę przyłącza z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Zjazd. W przypadku zwiększonego zaotrzebowania mocy dopuszcza się budowę stacji transformatorowej, której zasilanie przewidzieć linią kablową SN 15kV od istniejącej linii;

3) ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwaleniem zmiany planu, pobieranej jednorazowo w momencie zbycia nieruchomości w okresie do 5 lat od dnia w którym zmiana planu miejscowego stanie się obowiązująca, w wysokości dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolami:

- przeznaczonych pod zabudowę usługową U - w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent);

- przeznaczonych pod zabudowę zieleń niską i wody otwarte ZN*W - w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent);

2. Zmienia się rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały Nr 200/XLII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 października 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski w następujący sposób:

- teren oznaczony symbolem ZN*W pomniejsza się o teren projektowanej zabudowy usługowej oznaczonej nowym symbolem przeznaczenia terenu U, zgodnie z rysunkiem zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;”.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 30 wrz 2014 13:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2534 razy