BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LI/274/14 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 16 czerwca 2014 roku
w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318) oraz art. 12 ust. l i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz.951, poz.1445, z 2013 r. poz.21, 405, 1238), w wykonaniu Uchwały Nr XXXIX/208/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski, uchwala się, co następuje:


Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwala się zmianę „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski" dotyczącą wyznaczenia terenów usługowo-handlowych na terenie miasta Stawiski, zwaną dalej „zmianą studium".

2. Granice zmiany studium zostały określone na rysunku zmiany studium stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej gminy Stawiski – jednostka miejska w zakresie wyznaczenia na terenie miasta Stawiski w obszarze strefy przestrzennej oznaczonej symbolem II A terenów usługowo-handlowych.

§ 3. Integralną częścią zmiany studium są następujące załączniki do niniejszej uchwały:

1) rysunek zmiany studium: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego - miasto Stawiski" w skali 1:5.000 obejmujący teren usługowohandlowy, stanowiący załącznik Nr 1,

2) określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowiący załącznik Nr 2;

3) tekst jednolity Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski zatwierdzony uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 (zmieniony uchwałami: Nr XXVII/130/12 z dnia 30.08.2012r., Nr XXVIII/136/12 z dnia 19.10.2012 r. oraz Nr XLV/236/12 z dnia 28.12.2013 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wraz z ujednoliconą częścią graficzną studium, stanowiący załącznik Nr 3.


Rozdział 2.
Ustalenia

§ 4. W tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 roku z póź zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w ROZDZIALE 3 – KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

a) 3.5. KIERUNKI I ZASADY ROZWOJU OBSZARÓW ZABUDOWANYCH I PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ punkt 3.5.1 Kierunki rozwoju na obszarze jednostki M – miejskiej – miasto Stawiski uzupełnia się ustalenia dotyczące Kierunków i zasad zagospodarowania w IIA – strefie podmiejskiej północnej akapit Kierunki i zasady, otrzymuje brzmienie:

„Kierunki i zasady:

 • zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - zabytkowego parku podworskiego wg wytycznych konserwatorskich,
 • poprawa wizerunku miasta poprzez:
  - dbałość o ład przestrzenny i estetykę zagospodarowania terenów,
  - podniesienie wartości estetycznych zabytkowego obszaru parku poprzez stworzenie związków przestrzennych z założeniem urbanistycznym,
  - poprawa estetyki zabudowy poprzez modernizację, remonty i przebudowę,
 • wykorzystanie krajobrazu naturalnego - zabytkowego parku, stawu, terenów otwartych na cele rekreacyjne,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania terenu i obiektów na funkcję usługowo-produkcyjną,
 • lokalizację usług z zakresu handlu i gastronomii wraz z zespołem parkingowym. Dopuszczenie do realizacji zabudowy warunkowane jest zapewnieniem ochrony wartości zabytkowego założenia parkowego i jego właściwej ekspozycji oraz opracowaniem zmiany mpzp z uwzględnieniem podanych ograniczeń i wskaźników zagospodarowania i użytkowania terenu,
 • dostosowanie zabudowy do krajobrazu naturalnego (skali, charakteru i wizerunku miejscowości),
 • utrzymanie charakteru zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej 2 kondygnacje,
 • stworzenie bezpiecznego systemu powiązań pieszych i rowerowych,
 • utrzymanie naturalnego systemu powiązań ekologicznych,
 • rolnicze wykorzystanie terenów otwartych.”

2) w ROZDZIALE 4 – KIERUNKI POLITYKI PLANISTYCZNEJ, punkt 4.3. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OŚRODKA LOKALNEGO – MIASTA STAWISKI uzupełnia się tiret pierwsze, który otrzymuje brzmienie:

P 1 - obszar położony w jednostce podmiejskiej II A obejmujący teren dawnego parku podworskiego i istniejącej zabudowy mieszkaniowej o docelowej funkcji zieleni urządzonej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej i usług – plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Stawiskach Nr 200/XLII/02 z dnia 10.10.2002 r. na podstawie analizy podjęta została uchwała RM Nr XLV/235/13 z dnia 28.12.2013 r. w sprawie jego zmiany w zakresie dotyczącym działki nr 956. Zmiana planu ma uwzględniać:

- obsługę komunikacyjną z ulicy Kossaka;

- określenie zasad obsługi infrastruktury technicznej;

- uwzględnienie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego;

- zagospodarowanie terenu nad rzeką Dzierzbia z zachowaniem jej naturalnego krajobrazowego charakteru (zieleń niska);

- określenie zasad realizacji obiektu handlowego z uwzględnieniem następujących wskaźników i ograniczeń:

- wskaźnik powierzchni zabudowy - do 40%,

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40%,

- maksymalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji naziemnych, zakaz podpiwniczania obiektu, wysokość całkowita - do 9 m,

- zastosowanie indywidualnej formy architektonicznej dostosowanej do zabytkowego sąsiedztwa, poprzez ograniczenie dowolności w stosowaniu rozwiązań technicznych materiałów i kolorystyki (zakaz stosowania blachy jako okładziny ścian),

- wielkość działki – zgodnie z istniejącym zasięgiem terenu planowanego do zainwestowania,

- obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na terenie inwestycji we wskazanej lokalizacji z uwzględnieniem następujących minimalnych wskaźników dla obiektu handlowego 5mp/100 m2 p.u., dla gastronomii 25 mp/100 miejsc konsumpcyjnych,

§ 5. Na rysunku „Kierunki zagospodarowania przestrzennego - miasto Stawiski" w skali 1:5.000 wprowadza się zmianę, polegającą na wyznaczeniu na terenie miasta Stawiski w obszarze strefy przestrzennej oznaczonej symbolem II A terenów usługowo-handlowych oraz parkingu.

 

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 cze 2014 10:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2663 razy