BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/236/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2013 roku
w sprawie: uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) oraz art. 12 ust. l i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz.951, poz.1445, z 2013 r. poz.21, 405, 1238), w wykonaniu Uchwały Nr XXXI/159/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski, uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski" dotyczącą wyznaczenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego na terenie gminy Stawiski w obrębie wsi Jurzec Włościański, zwaną dalej „zmianą studium”.

2. Granice zmiany studium zostały określone na rysunku zmiany studium stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej gminy w zakresie wyznaczenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego w granicach udokumentowanego złoża w obrębie wsi Jurzec Włościański.

§ 3. Integralną częścią zmiany studium są następujące załączniki do niniejszej uchwały:

1) rysunek zmiany studium: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:25.000 obejmujący teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego, stanowiący załącznik Nr 1,

2) określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowiący załącznik Nr 2;

3) tekst jednolity Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski zatwierdzonego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 r. (zmienionego uchwałami: Nr XXVII/130/12 z dnia 30.08.2012 r. oraz Nr XXVIII/136/12 z dnia 19.10.2012 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wraz z ujednoliconą częścią graficzną studium, stanowiący załącznik Nr 3.

Rozdział 2.
Ustalenia

§ 4. W tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 roku z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w ROZDZIALE 3 – KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

a) 3.3. KIERUNKI OCHRONY PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ:

- dodaje się punkt „3.3.11. Gospodarka zasobami geologicznymi”, który otrzymuje brzmienie:

„W granicach gminy znajdują się udokumentowane o różnym stopniu rozpoznania geologicznego złoża surowców mineralnych i organicznych.

Złoża kruszywa naturalnego występują w obszarach określonych na rysunku "Kierunki zagospodarowania przestrzennego".

Warunkiem dopuszczenia eksploatacji złoża surowców mineralnych jest:

· ochrona istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej poprzez wyznaczenie filara ochronnego,

· zapewnienie obsługi komunikacyjnej kopalni, w tym włączenia do drogi publicznej”.

§ 5. Na rysunku "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" w skali 1:25000 wprowadza się zmianę, polegającą na uzupełnieniu obszarów złóż surowców poprzez wyznaczenie w obrębie wsi Jurzec Włościański nowego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego na podstawie dokumentacji geologicznej w kategorii C1.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 sty 2014 11:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2633 razy