BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/235/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2013 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego z przeznaczeniem pod tereny usługowo-handlowe.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski obejmującego teren w części dotyczącej zespołu parkowego przyjętego uchwałą Nr 200/XLII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 października 2002 r. z przeznaczeniem pod tereny usługowo-handlowe. Granice opracowania określone zostały na mapie stanowiącej Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 sty 2014 10:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1585 razy