BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/234/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2013 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2014.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 594, poz. 645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 885, poz. 938) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.430.942zł, z tego: - bieżące w wysokości 19.119.087zł, - majątkowe w wysokości 311.855zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 20.140.693zł, z tego: - bieżące w wysokości 18.137.243zł, - majątkowe w wysokości 2.003.450zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 29.170zł,

2) celową w wysokości - 46.656zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 46.656zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 709.751zł pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 1.830.000zł i rozchody budżetu w wysokości 1.120.249zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014r, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 48.779zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.779zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 6.000zł i wydatki w kwocie 6.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.300.000zł, koszty – 1.297.000zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000zł; - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 709.751zł; - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.120.249zł.

§ 13. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20.000zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000zł. ,

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 sty 2014 10:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1582 razy