BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/233/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2013 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2014 – 2022.

     Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 sty 2014 10:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1323 razy