BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/232/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216. 217, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz 885 z późz. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1 Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 17.596zł, zwiększenie planu – 17.953zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 27.401zł, zwiększenie planu – 27.758zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco: - Plan dochodów budżetowych – 20.795.309zł, z tego: bieżące – 20.411.214zł; majątkowe – 384.095zł; - Plan wydatków budżetowych – 19.422.100zł, z tego: bieżące – 19.374.855zł; majątkowe – 47.245zł.

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.373.209zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

5. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Stawiski na 2013r” do Uchwały Nr XLII/220/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30.10.2013r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/162/12 rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14.12.2012r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013 dotyczący przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 sty 2014 10:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1400 razy