BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLII/221/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 października 2013 roku
w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 680.

     Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r. poz. 83) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Stawiskach ustala bonifikatę w wysokości 90 % od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej w obrębie miasta Stawiski przy ul. Polowej 22, oznaczonej numerem ewidencyjnym 680 o powierzchni 0,2361 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00002685/9.

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § 1, udziela się wyłącznie w przypadku, gdy zapłata opłaty po uwzględnieniu bonifikaty nastąpi w formie jednorazowej zapłaty i użytkownik wieczysty na rzecz którego następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie zalega z zobowiązaniem pieniężnym wobec Gminy Stawiski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 lis 2013 11:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1273 razy