BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLII/220/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 października 2013 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216. 217, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

  1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 4.979zł, zwiększenie planu – 133.174zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 184.979zł, zwiększenie planu – 313.174zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco: - Plan dochodów budżetowych – 20.615.129zł, z tego: bieżące – 20.277.039zł; majątkowe – 338.090zł; - Plan wydatków budżetowych – 19.241.920zł, z tego: bieżące – 19.173.974zł; majątkowe – 67.946zł.
  4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.373.209zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
  5. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2013r” do Uchwały Nr XXXI/162/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  6. Załącznik Nr 3 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Stawiski na 2013r „ do Uchwały Nr XXXIV/178/13 Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  7. § 6 Uchwały Nr XXXI/162/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy stawiski na rok 2013 otrzymuje brzmienie „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400.000zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 820.000zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 lis 2013 11:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1473 razy