BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLII/217/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 października 2013 roku
w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Gmina Stawiski wyemituje 3.600 (słownie: trzy tysiące sześćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych).
 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji w latach 2014-2015.

§ 3.

 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  1) seria A13 o wartości 320.000 zł,
  2) seria B13 o wartości 500.000 zł,
  3) seria A14 o wartości 1.000.000 zł,
  4) seria B14 o wartości 830.000 zł,
  5) seria A15 o wartości 950.000 zł.
 2. Emisja obligacji serii A13, B13 zostanie przeprowadzona w 2013 r. Emisja obligacji serii A14, B14 zostanie przeprowadzona w 2014 roku. Emisja obligacji serii A15 zostanie przeprowadzona w 2015 roku.
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stawiski.

§ 4.

 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
  1) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii A13,
  2) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii B13,
  3) w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,
  4) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,
  5) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii A15.
 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Stawiski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
 4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca co najmniej raz do roku.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Stawiski w latach 2013-2022.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 lis 2013 10:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1327 razy