BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLI/215/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 03 września 2013 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach prowadzonym przez Gminę Stawiski.

     Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/62/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach prowadzonym przez Gminę Stawiski wprowadza się następującą zmianę:

w §3 ust. 1 w miejsce wyrazów „1,80 zł /słownie: jeden złotych osiemdziesiąt groszy/” wprowadza się wyrazy w brzmieniu: „1,00 zł/słownie jeden złoty/”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 wrz 2013 15:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1355 razy