BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLI/213/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 03 września 2013 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zmniejszenie planu – 266.758zł, zwiększenie planu – 917.355zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 127.768zł, zwiększenie planu – 778.365zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 19.949.856zł, z tego: bieżące – 19.619.766zł; majątkowe – 330.090zł;
- Plan wydatków budżetowych – 18.576.647zł, z tego: bieżące – 18.520.101zł; majątkowe – 56.546zł.

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.373.209zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 wrz 2013 15:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1362 razy