BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XL/209/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 05 lipca 2013 roku
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego Nr 1, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej.

     Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445 z roku 2013 r. poz. 21, 405), w wykonaniu uchwały Nr XXII/105/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod lokalizację farmy wiatrowej na terenie Gminy Stawiski, nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski przyjętego uchwałą Nr 185/XXXVIII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11.06.2002 (zmienionego uchwałami Nr XXVII/130/12 z dnia 30.08.2012 roku i Nr XXVIII/136/12 z dnia 19.10.2012 roku.

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod lokalizację farmy wiatrowej na terenie gminy Stawiski oznaczony w studium nr P1 obejmujący obszar położony w obrębie gruntów wsi: Cedry, Mieszołki, Lisy, Rostki, Stawiski, Mieczki Sucholaszczki, Jurzec Szlachecki zwany dalej „planem”.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 753 ha.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu, zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Farma Wiatrowa – P1", sporządzony na mapie w skali 1:5000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią planu są następujące załączniki do niniejszej uchwały:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000, na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granice terenu objętego planem,

b) granice opracowania planu w skali 1: 2000,

c) tereny objęte zakazem zabudowy,

d) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

e) przeznaczenie terenów określone symbolem przeznaczenia terenu,

f) klasyfikacja dróg,

g) obiekty i granice terenów podlegających ochronie;

pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną;

2) załącznik Nr 2 - rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, obszar położony w obrębie gruntów miasta Stawiski i wsi Rostki (EW 17 i 18), na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granice opracowania planu w skali 1: 2000,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) przeznaczenie terenów określone symbolem przeznaczenia terenu,

d) klasyfikacja dróg,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy;

pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną;

3) załącznik Nr 3 - rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, obszar położony w obrębie gruntów wsi Rostki (EW 19 i 20), na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granice opracowania planu w skali 1: 2000,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) przeznaczenie terenów określone symbolem przeznaczenia terenu,

d) klasyfikacja dróg,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy;

pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną;

4) załącznik Nr 4 - rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, obszar położony w obrębie gruntów wsi Rostki (EW 21), na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granice opracowania planu w skali 1: 2000,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) przeznaczenie terenów określone symbolem przeznaczenia terenu,

d) klasyfikacja dróg,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy;

pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną;

5) załącznik Nr 5 - rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, obszar położony w obrębie gruntów wsi Rostki (EW 16 i 22), na którym następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

a) granice opracowania planu w skali 1: 2000,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) przeznaczenie terenów określone symbolem przeznaczenia terenu,

d) klasyfikacja dróg,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy;

pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję informacyjną;

6) załącznik Nr 6 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

7) załącznik Nr 7 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 4. 1. Plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

8) zasady podziału nieruchomości objętych planem;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie ustala ze względu na niewystępowanie w obszarze objętym ustaleniami planu:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2) zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów: terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 5. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów pod realizację „Farmy Wiatrowej” służącej do produkcji energii elektrycznej oraz określenie sposobów ich zagospodarowania.

§ 6. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

2) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi – główny sposób zagospodarowania terenu;

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, wyznaczoną lub opisaną w tekście niniejszej uchwały, której nie mogą przekroczyć związane z gruntem elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego względem drogi;

6) symbolu przeznaczenia terenu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych terenów określające ich przeznaczenie podstawowe;

7) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć urządzenie techniczne wraz z infrastrukturą techniczną, przetwarzające energię wiatru na energię elektryczną, wieża elektrowni o konstrukcji pełnościennej, rurowej;

8) farmie wiatrowej – należy przez to rozumieć połączone i współpracujące ze sobą elektrownie wiatrowe stanowiące wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną;

9) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem terenu określonego liniami rozgraniczającymi.

2. Definicje innych pojęć i określeń użyte w niniejszej uchwale zawarte są we właściwych przepisach szczególnych.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 7. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny przeznaczone na cele rozwoju infrastruktury technicznej.

2. Tereny objęte ustaleniami planu zostały oznaczone następującymi symbolami przeznaczenia terenu:

1) tereny rolnicze oznaczone symbolami:

a) R – grunty orne;

b) RZ - łąki i pastwiska;

c) W - rowy;

d) N –nieużytki;

2) tereny lasów oznaczone symbolem ZL i grunty zadrzewione i zakrzewione oznaczone symbolem ZL 1;

3) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolem WS;

4) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunkach planu w skali 1:2000 symbolami;

a) EW – teren urządzeń elektroenergetyki – elektrowni wiatrowej o łącznej powierzchni ok. 21,68 ha;

5) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) KD-Z tereny dróg publicznych – droga zbiorcza,

b) KD-L tereny dróg publicznych – droga lokalna,

c) KD-D tereny dróg publicznych – droga dojazdowa,

d) KDW i KDWp tereny dróg wewnętrznych.

3. Wprowadzenie funkcji terenów określonych w pkt 4 uwarunkowane jest zgłoszeniem wszelkich projektowanych na tym terenie obiektów o wysokości równej i większej od 50 m npt. Szefostwu Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) w celu ochrony istniejących wartości otwartego krajobrazu terenów aktualnie użytkowanych rolniczo ustala się następujące zasady:

a) ochronę i utrzymanie zadrzewień, istniejącej zieleni niskiej, elementów zagospodarowania przestrzennego – obszarów biologicznie czynnych, aktywnych, z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod zainwestowanie;

b) zastosowanie jednego typu elektrowni (turbin wiatrowych) celem niezróżnicowania wewnętrznej struktury zespołu i ograniczenia jego oddziaływania na krajobraz;

c) zakaz umieszczania na konstrukcji elektrowni reklam, poza standardowym oznakowaniem producenta urządzenia lub inwestora;

d) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla obiektów budowlanych;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone zostały dla każdego z wydzielonych terenów;

3) ustala się zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu.

§ 9. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) na obszarze planu nie występują tereny prawnie chronione na podstawie przepisów szczególnych;

2) obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez przestrzeganie wartości dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku;

3) zakaz lokalizowania turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 500 m od zabudowy zagrodowej;

4) obowiązek przestrzegania dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu;

5) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi nieoczyszczonych ścieków;

6) zakaz realizacji wież kratowych;

7) obowiązek zabezpieczenia wierzchniej warstwy gleby, a po zakończeniu montażu i budowy elektrowni wiatrowych, przywrócenie pierwotnego stanu, umożliwiającego prowadzenie prac rolniczych;

8) obowiązek wywozu urobku z wykopów pod fundamenty słupów w miejsce wskazane przez Burmistrza;

9) obowiązek odbioru i utylizacji odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych (oleje z przekładni wirnikowych) przez specjalistyczne służby, zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21);

10) obowiązek zabezpieczenia istniejących urządzeń wodno - melioracyjnych, w szczególności rowów oraz sieci drenarskich. W przypadku zlokalizowania inwestycji na terenie, gdzie występują urządzenia melioracyjne, należy opracować projekt przebudowy urządzeń melioracyjnych, który po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą tych urządzeń należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) ustala się ochronę zabytków archeologicznych znajdujących się w ewidencji zabytków (AZP) w formie strefy ochrony konserwatorskiej określonej na rysunku planu specjalnym symbolem graficznym i oznaczonej „OW” – strefa obserwacji archeologicznej, dla następujących zabytków archeologicznych występujących na obszarze planu:

a) stanowisko nr 7 na obszarze 33-77 (nr stanowiska w miejscowości -7), klasyfikacja chronologiczno - kulturowa znalezisk: 1.obozowisko (paleolit), 2.obozowisko (epoka kamienia), 3.ślad osadnictwa (późne średniowiecze/nowożytność),

b) stanowisko nr 8 na obszarze 33-77 (nr stanowiska w miejscowości – 8), klasyfikacja chronologiczno - kulturowa znalezisk: 1.obozowisko (epoka kamienia), 2.ślad osadnictwa (wczesne średniowiecze), 3.ślad osadnictwa (średniowiecze), 4.ślad osadnictwa (nowożytność),

c) stanowisko nr 9 na obszarze 33-77 (nr stanowiska w miejscowości – 9), klasyfikacja chronologiczno - kulturowa znalezisk: 1.obozowisko (epoka kamienia), 2.osada (nowożytność),

d) stanowisko nr 17 na obszarze 33-77 (nr stanowiska w miejscowości – 2), klasyfikacja chronologiczno - kulturowa znalezisk: 1.ślad osadnictwa (epoka kamienia), 2.ślad osadnictwa (okres wpływów rzymskich), 3.ślad osadnictwa (nowożytność),

e) stanowisko nr 41 na obszarze 33-77 (nr stanowiska w miejscowości – 5), klasyfikacja chronologiczno - kulturowa znalezisk: 1.obozowisko (epoka kamienia), 2.osada (okres wpływów rzymskich),

f) stanowisko nr 42 na obszarze 33-77 (nr stanowiska w miejscowości – 6), klasyfikacja chronologiczno - kulturowa znalezisk: 1.obozowisko (neolit/wcz. brąz),

g) stanowisko nr 43 na obszarze 33-77 (nr stanowiska w miejscowości – 7), klasyfikacja chronologiczno - kulturowa znalezisk: 1.ślad osadnictwa (epoka kamienia),

h) stanowisko nr 44 na obszarze 33-77 (nr stanowiska w miejscowości – 8), klasyfikacja chronologiczno - kulturowa znalezisk: 1.ślad osadnictwa (epoka kamienia), 2.ślad osadnictwa (średniowiecze), 3.ślad osadnictwa (nowożytność).

2) na obszarze strefy, o której mowa w pkt. 1 ustala się:

a) obowiązek uzgodnienia z organem ochrony zabytków wszelkich robót budowlanych zgodnie z przepisami szczególnymi;

b) prowadzenie działalności inwestycyjnej wyłącznie po uprzednim przeprowadzeniu wyprzedzających badań archeologicznych lub pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) obowiązuje zawiadomienie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odkryciu przedmiotu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 11. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości objętych planem:

1) dopuszcza się wtórne podziały geodezyjne gruntów rolnych i leśnych na cele związane z rolniczym i leśnym użytkowaniem terenu zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) wydzielenie nowej działki budowlanej pod realizację elektrowni wiatrowej jest możliwe na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu;

3) działki budowlane powstałe na skutek podziału muszą mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami niniejszego planu oraz z przepisami szczegółowymi;

4) nie ustala się zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 12. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) przestrzeń publiczną na obszarze objętym planem stanowią tereny komunikacji publicznej - drogi publiczne (w liniach rozgraniczających) oznaczone symbolami: 01KD-Z, 02KD-Z, 03KD-L, 04KD-L 05KD-D, 06KD-D i 07KD-D;

2) szczegółowe zasady zagospodarowania dróg, wymienionych w ust. 1 zostały określone w §14;

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zostały ustalone i zawarte odpowiednio w od §19 do §25.

§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) sieć komunikacji drogowej zapewniającą obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowią:

a) droga publiczna kategorii wojewódzkiej Nr 648 oznaczona na rysunku planu symbolem 01 KD-Z;

b) drogi publiczne kategorii powiatowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 02 KD-Z – droga Nr 1830B (Stawiski – Jurzec Wł. – Kossaki – Jedwabne) i 03 KD-L – droga Nr 1831B (DP 1830B – Rostki – Żelazki);

c) drogi publiczne kategorii gminnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 04 KD-L - droga Nr 104531B (Rostki – Mieczki Sucholaszczki), 05 KD-D – droga Nr 104558B (Jurzec – droga powiatowa Nr 1830B), 06 KD-D – droga Nr 104530B (Rostki – Cedry – DW 648) i 07 KD-D;

d) drogi wewnętrzne istniejące, oznaczone na rysunku planu symbolami od 5 KDW do 8 KDW stanowiące dojazdy do terenów elektrowni wiatrowych oraz dojazdy do użytków rolnych;

e) drogi wewnętrzne projektowane oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 KDWp, (obsługująca EW16 poszerzenie istniejącej drogi o powierzchni 0,08 ha), 2 KDWp (obsługująca EW19 -powierzchnia 0,35 ha), 3 KDWp (obsługująca EW20 -powierzchnia 0,23 ha) i 4 KDWp (obsługująca EW21 - powierzchnia 0,16 ha) stanowiące dojazdy do terenów elektrowni wiatrowych;

f) drogi wewnętrzne stanowiące dojazdy do użytków rolnych nie oznaczone na rysunku planu, a istniejące na terenach rolniczych.

2) dla dróg publicznych ustala się:

a) 01 KD-Z i 02 KD-Z: klasa drogi – zbiorcza; szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - według stanu istniejącego (docelowo powinna wynosić minimum 20 m),

b) 03 KD-L i 04 KD-L: klasa drogi – lokalna; szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – według stanu istniejącego (docelowo powinna wynosić minimum 10 m),

c) 05 KD-D, 06 KD-D i 07 KD-D: klasa drogi – dojazdowa; szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – według stanu istniejącego (docelowo powinna wynosić minimum 10 m);

3) dla dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających według stanu istniejącego (od 5 do 8 m), włączenia do dróg gminnych i drogi powiatowej z zapewnieniem skosów na skrzyżowaniach;

4) dla dróg wewnętrznych projektowanych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDWp ustala się szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających min 8,0 m, włączenia do dróg gminnych i drogi powiatowej z zapewnieniem skosów na skrzyżowaniach, dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu drogi wewnętrznej do obsługi elektrowni wiatrowej;

5) rozwiązania techniczne dróg i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z ich zarządcami;

6) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w obrębach linii rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi;

7) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym stanowią droga wojewódzka Nr 648 i drogi powiatowe Nr 1830B i Nr 1831B.

§ 15. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zachowanie z możliwością przebudowy i rozbudowy, na warunkach gestorów sieci, w oparciu o przepisy szczególne – istniejących urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych w granicach opracowania;

2) odbiór energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych oznaczonych symbolami EW przez linie kablowe SN, do projektowanej stacji SN/110 kV na gruntach miasta Stawiski, poza obszarem niniejszego planu, zgodnie z warunkami właściwego zakładu energetycznego;

3) zaleca się prowadzenie projektowanych linii elektroenergetycznych SN oraz linii teletechnicznych kablowych do obsługi farmy wiatrowej – poza pasem drogowym dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych), dopuszczenie realizacji sieci w pasie drogowym wyłącznie po uzyskaniu zgody administratora drogi;

4) dopuszcza się prowadzenie linii kablowych elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych do obsługi farmy wiatrowej – w pasach drogowych dróg wewnętrznych oraz po terenach rolnych, zgodnie z przepisami szczególnymi;

5) elektrownie wiatrowe będą pracowały bezobsługowo, w związku z czym ustala się, że dla przedmiotowej inwestycji na terenach o symbolach EW nie projektuje się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, jak również odprowadzenia ścieków komunalnych;

6) odprowadzenie ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych: ciągów komunikacyjnych, placów, powierzchniowo po oczyszczeniu w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami;

7) w zakresie usuwania odpadów ustala się dla farmy wiatrowej zasadę okresowego zorganizowanego systemu usuwania i wywozu zużytego oleju transformatorowego oraz z przekładni turbin wiatrowych i ich utylizację.

§ 16. Ustala się następujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:

1) dopuszcza się tymczasowe zajęcie terenu pod urządzenie placów techniczno - montażowych i manewrowych na czas budowy elektrowni wiatrowych;

2) ustala się obowiązek bezzwłocznego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego części nie zajętej przez elektrownie wiatrowe po zakończeniu prac budowlanych.

§ 17. Nie ustala się dodatkowych wymogów w zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa poza określonymi w przepisach odrębnych.

§ 18. Przeznacza się na cele nierolnicze ogółem 18,85 ha gruntów rolnych położonych na terenie objętym planem, w tym grunty rolne, nie położone w zwartym kompleksie sklasyfikowane jako: RIVa – łącznie 0,79 ha, RIVb – łącznie 4,65 ha, RV – 7,65 ha, RVI – 5,40 ha, ŁIV – łącznie 0,36 ha, na przeznaczenie których zgoda nie jest wymagana.

Rozdział 3.
Ustalenia uzupełniające dotyczące symboli przeznaczenia terenów

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: R, RZ, W i N ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze, w tym: R – grunty orne, Rz – łąki i pastwiska, W – rowy, N – nieużytki.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) zakaz wszelkiej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej związanej z produkcją rolniczą, zbiorników wodnych, stawów hodowlanych i oczek wodnych;

2) zakaz zalesiania terenów;

3) dopuszcza się lokalizację:

a) dróg wewnętrznych, niezbędnych do prowadzenia gospodarki rolnej;

b) urządzeń melioracji;

c) sieciowych, podziemnych i naziemnych elementów infrastruktury technicznej związanych z obsługą ludności i rolnictwa oraz funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych.

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZL i ZL 1 ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny lasów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) zakaz wszelkiej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, w tym zabudowy zagrodowej związanej z produkcją rolniczą;

2) dopuszcza się lokalizację dróg gospodarczych związanych z gospodarką leśną oraz niezbędnych elementów liniowych infrastruktury technicznej.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na załączniku Nr 2 - rysunek planu w skali 1:2000, symbolami: 17 EW o powierzchni około 2,30 ha i 18 EW o powierzchni około 3,46 ha ustala się przeznaczenie terenu - teren pod elektrownie wiatrowe wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej niezbędnej do ich obsługi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady zagospodarowania terenu;

a) obsługę komunikacyjną terenów zapewnia się ze zjazdów: z istniejącej drogi powiatowej oznaczonej symbolem 02 KD-Z;

b) powierzchnia zabudowy elektrowni (platforma montażowa), nadziemna część konstrukcji wieży elektrowni liczona na poziomie styku z powierzchnią terenu (pow. zab. nie odnosi się do podziemnych części konstrukcji, ani do rotora i śmigieł), pomieszczenia innych urządzeń wraz z placem manewrowym do 3500 m2, pozostała część terenu EW pozostaje w użytkowaniu rolniczym;

c) zakaz lokalizowania turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 1,5 razy wysokość piasty wirnika EW od poziomu terenu plus 1,5 razy promień wirnika od strony drogi publicznej krajowej Nr 61;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony drogi publicznej powiatowej uwarunkowane są zasięgiem śmigieł elektrowni, które nie mogą wkraczać w przestrzeń nad terenem dróg, ale nie mniej niż 60 m;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy wynoszą 5,0 m od linii rozgraniczającej;

2) parametry i wskaźniki kształtowania:

a) maksymalną wysokość wieży ponad poziom terenu – 130 m;

b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej – do 190 m ponad poziomem terenu;

c) maksymalna moc generatora do 3,5 MW;

d) ujednolicona kolorystyka turbin, kolory od bieli do szarości z możliwością wprowadzenia koloru zielonego u podstawy turbin, powierzchnia obiektów matowa – bez refleksów świetlnych, przy uwzględnieniu, wymaganego przepisami odrębnymi, sposobu oznakowania przeszkód lotniczych.

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na załączniku Nr 3 - rysunek planu w skali 1:2000, symbolami: 19 EW o powierzchni około 2,80 ha i 20 EW o powierzchni około 2,80 ha ustala się przeznaczenie terenu - teren pod elektrownie wiatrowe wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej niezbędnej do ich obsługi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady zagospodarowania terenu;

a) obsługę komunikacyjną terenów zapewnia się ze zjazdów: z istniejącej drogi powiatowej oznaczonej symbolem 03 KD-L i gminnej oznaczonej symbolem 05 KD-D oraz projektowanych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 2KDWp (teren 19 EW) i 3KDWp (teren 20 EW);

b) powierzchnia zabudowy elektrowni (platforma montażowa), nadziemna część konstrukcji wieży elektrowni liczona na poziomie styku z powierzchnią terenu (pow. zab. nie odnosi się do podziemnych części konstrukcji, ani do rotora i śmigieł), pomieszczenia innych urządzeń wraz z placem manewrowym do 3500 m2, pozostała część terenu EW pozostaje w użytkowaniu rolniczym;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wynoszą 5,0 m od linii rozgraniczającej;

2) parametry i wskaźniki kształtowania:

a) maksymalną wysokość wieży ponad poziom terenu – 130 m;

b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej – do 190 m ponad poziomem terenu;

c) maksymalna moc generatora do 3,5 MW;

d) ujednolicona kolorystyka turbin, kolory od bieli do szarości z możliwością wprowadzenia koloru zielonego u podstawy turbin, powierzchnia obiektów matowa – bez refleksów świetlnych, przy uwzględnieniu, wymaganego przepisami odrębnymi, sposobu oznakowania przeszkód lotniczych.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na załączniku Nr 4 - rysunek planu w skali 1:2000, symbolem 21 EW o powierzchni około 2,30 ha ustala się przeznaczenie terenu - teren pod elektrownię wiatrową wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej niezbędnej do jej obsługi.

2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady zagospodarowania terenu;

a) obsługę komunikacyjną terenów zapewnia się ze zjazdów: z istniejącej drogi gminnej oznaczonej symbolem 05 KD-D, istniejącą drogą wewnętrzna oznaczoną symbolem 6KDW i projektowaną drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem 4KDWp;

b) powierzchnia zabudowy elektrowni (platforma montażowa), nadziemna część konstrukcji wieży elektrowni liczona na poziomie styku z powierzchnią terenu (pow. zab. nie odnosi się do podziemnych części konstrukcji, ani do rotora i śmigieł), pomieszczenia innych urządzeń wraz z placem manewrowym do 3500 m2, pozostała część terenu EW pozostaje w użytkowaniu rolniczym;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy wynoszą 5,0 m od linii rozgraniczającej;

2) parametry i wskaźniki kształtowania:

a) maksymalną wysokość wieży ponad poziom terenu – 130 m;

b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej – do 190 m ponad poziomem terenu;

c) maksymalna moc generatora do 3,5 MW;

d) ujednolicona kolorystyka turbin, kolory od bieli do szarości z możliwością wprowadzenia koloru zielonego u podstawy turbin, powierzchnia obiektów matowa – bez refleksów świetlnych, przy uwzględnieniu, wymaganego przepisami odrębnymi, sposobu oznakowania przeszkód lotniczych.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na załączniku Nr 5 - rysunek planu w skali 1:2000, symbolami: 16 EW o powierzchni około 2,01 ha i 22 EW o powierzchni około 2,36 ha ustala się przeznaczenie terenu - teren pod elektrownie wiatrowe wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej niezbędnej do ich obsługi.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1) zasady zagospodarowania terenu;

a) obsługę komunikacyjną terenów zapewnia się ze zjazdów: z istniejącej drogi gminnej oznaczonej symbolem 04 KD-L (teren 22 EW) i dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 5KDW i projektowaną poszerzoną drogą wewnętrzną 1KDWp (teren 16 EW);

b) powierzchnia zabudowy elektrowni (platforma montażowa), nadziemna część konstrukcji wieży elektrowni liczona na poziomie styku z powierzchnią terenu (pow. zab. nie odnosi się do podziemnych części konstrukcji, ani do rotora i śmigieł), pomieszczenia innych urządzeń wraz z placem manewrowym do 3500 m2, pozostała część terenu EW pozostaje w użytkowaniu rolniczym;

c) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi publicznej gminnej uwarunkowana jest zasięgiem śmigieł elektrowni, które nie mogą wkraczać w przestrzeń nad terenem dróg, ale nie mniej niż 60 m;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy wynoszą 5,0 m od linii rozgraniczającej;

2) parametry i wskaźniki kształtowania:

a) maksymalną wysokość wieży ponad poziom terenu – 130 m;

b) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej – do 190 m ponad poziomem terenu;

c) maksymalna moc generatora do 3,5 MW;

d) ujednolicona kolorystyka turbin, kolory od bieli do szarości z możliwością wprowadzenia koloru zielonego u podstawy turbin, powierzchnia obiektów matowa – bez refleksów świetlnych, przy uwzględnieniu, wymaganego przepisami odrębnymi, sposobu oznakowania przeszkód lotniczych.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 25. 1. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwaleniem planu, pobieranej jednorazowo w momencie sprzedaży nieruchomości w okresie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego planu, dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolami:

1) przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe oznaczonych symbolem EW w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent);

2) przeznaczonych pod komunikację wewnętrzną oznaczonych symbolem KDWp w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

2. Na pozostałych terenach objętych planem nie będzie miał miejsca wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem planu, a więc nie zachodzą okoliczności wymagające naliczenia opłaty.

§ 26. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 lip 2013 13:43
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3185 razy