BIP Gminy Stawiski

Przebudowa ulic Projektowanej i Witosa


Stawiski: Przebudowa dróg na terenie gminy Bezpieczna droga do szkoły

II etap Stawiski ulice: Projektowana i Witosa.

Numer ogłoszenia: 173754 - 2008; data zamieszczenia: 28.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są; informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie gminy Bezpieczna droga do szkoły
II etap Stawiski ulice: Projektowana i Witosa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Remont ulicy Projektowanej w lokalizacji 0+000-0+276 polegający na:
- Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych - 574 m,
- Rozebranie nawierzchni z tłucznia ,mas mineralnych - brukowca 70 m2,
- Roboty ziemne - 34,44 m3,
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 16 szt,
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanka betonowa - 157,44 m3,
- Nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna ) o grubości 5 cm - 1968 m2.

2. Remont ulicy Witosa w lokalizacji 0+000-0+134 polegający na:
- Roboty ziemne - 168,30 m3,
- Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - 7szt,
- Podbudowa z kruszyw łamanych gr.20 cm - 711 m2,
- Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. - 280m,
- Chodniki z kostki brukowej grub.6 cm - 150,75 m2,
- Wykonanie trawników o powierzchni 322 m2,
- Zjazdy i nawierzchnie z kostki brukowej grub. 8 cm - 105 m2,
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grub. 5 cm - 606 m2.

Roboty należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót z zastosowaniem Przedmiaru Robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 45.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

    Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy).

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. XV SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
Nie spełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

2.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
- Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo określające strony umowy, cel działania, sposób ich współdziałania, zakres przewidziany do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców),
- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np.: nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę.
8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie.
9. Zamawiający dopuszcza również przekazanie wyżej wymienionych dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl
10. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie pod adres: Urząd Miejski w Stawiskach, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13-15.
11. Zapytania mogą być składane faksem pod numerem: (086) 278 55 33, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie.
12. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
13. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ);
2) szczegółowy kosztorys ofertowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ);
3) pełnomocnictwo w przypadku występowania Wykonawców jako Konsorcjum;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
5) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ);
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
8) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
9) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
10) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie min. 3 zadania (Załącznik Nr 4 do SIWZ);
11) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami uprawnień osób do kierowania robotami i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej Izby samorządu zawodowego (Załącznik Nr 5 do SIWZ);
12) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca (Załącznik Nr 6 do SIWZ);
13) polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dowód bankowy potwierdzający opłatę polisy;
14) zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ);

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ppkt: 4, 7, 8 i 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert);
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert);
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert); w ppkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, które dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedni kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku danego kraju muszą być przetłumaczone na język polski z potwierdzeniem zgodno¶ci tłumaczenia przez osobę do tego uprawnioną.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.stawiski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
pokój nr 13.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach
ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
pokój nr 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 29 lip 2008 11:43
Data opublikowania: wtorek, 29 lip 2008 13:47
Data edycji: wtorek, 29 lip 2008 13:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 sie 2008 07:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1919 razy
Ilość edycji: 1

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.