BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach

Stawiski: Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach

Numer ogłoszenia: 162711 - 2008; data zamieszczenia: 16.07.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

     Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl
     Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach polegający na wykonaniu:
1. Remontu wnętrz budynku.
2. Remontu dachu i elewacji budynku.

Zakres robót do wykonania:
1. Remont wnętrz budynku obejmuje:
a) roboty remontowe;
b) wymianę drzwi wewnętrznych;
c) remont ścian, schodów, podłóg;
d) remont instalacji grzewczej;
e) remont instalacji wodno - kanalizacyjnej;
f) remont instalacji elektrycznej.

2. Remont dachu i elewacji budynku obejmuje:
a) demontaż i montaż instalacji odgromowej - z uzupełnieniem;
b) remont dachu;
c) docieplenie i wykonanie elewacji.

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, STWiOR oraz dokumentacja projektowa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

     Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ustawy.

Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów, określonych w SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń dokumentów, dostarczonych przez Wykonawców wg formuły spełnia / nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i każdego uczestnika konsorcjum Ocena spełniania posiadania niezbędnego potencjału ekonomicznego oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonana po zsumowaniu potencjałów ekonomicznego i technicznego uczestników konsorcjum oraz osób personelu kierowniczego przewidzianych do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia, którymi dysponują łącznie uczestnicy konsorcjum. W przypadku oceny posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia konieczne jest, aby przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum spełnił to wymaganie.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa - wraz z ofertą, sporządzoną wg załącznika nr 1 do SIWZ, następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

W celu potwierdzenia warunków posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego:
5) Wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia oraz dołączy dokumenty (np. referencje) - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę- potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
6) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca, tj. informację, że wyposażenie techniczne firmy pozwoli na realizację zamówienia.
7) Wykaz osób personelu kierowniczego, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także proponowanego zakresu obowiązków w przedmiotowym zamówieniu;
8) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą kierować robotami przy realizacji zamówienia w branży budowlanej, posiada wymagane uprawnienia - należy dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia publicznego:
9) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość dostępnych środków finansowych w ramach rachunku lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Pozostałe wymagane dokumenty, jako załączniki do oferty:
10) Kalkulacja ceny oferty opracowaną na podstawie wytycznych Zamawiającego.
11) Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dowód bankowy potwierdzający opłatę polisy.
12) W przypadku zatrudnienia podwykonawcy przy realizacji zamówienia, wskazanie rzeczowego i finansowego zakresu prac, które podwykonawca będzie wykonywał dla Wykonawcy.
13) Pełnomocnictwo w przypadku występowania Wykonawców, jako Konsorcjum.

Uwaga:
Do formy i treści dokumentów, składanych przez wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja Nr 87, poz. 605). Szczegółowe dane dotyczące niezbędnych dokumentów określa SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach,
ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
Sekretariat - I piętro.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach,
ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
Sekretariat - I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont wnętrz budynku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont wnętrz budynku obejmuje:
a) roboty remontowe;
b) wymianę drzwi wewnętrznych;
c) remont ścian, schodów, podłóg;
d) remont instalacji grzewczej;
e) remont instalacji wodno - kanalizacyjnej;
f) remont instalacji elektrycznej..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.10.00-0, 45.33.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.09.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remontu dachu i elewacji budynku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remontu dachu i elewacji budynku:
a) demontaż i montaż instalacji odgromowej - z uzupełnieniem;
b) remont dachu;
c) docieplenie i wykonanie elewacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.11.00-5, 45.26.12.14-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2008.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska

Zastępca Burmistrza
Data powstania: piątek, 18 lip 2008 09:08
Data opublikowania: piątek, 18 lip 2008 10:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sie 2008 08:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2282 razy