BIP Gminy Stawiski

Przetarg na sprzedaż działki (Poryte)

Stawiski, dnia 15 lipca 2008 r.

GN 7240 – 22/08
BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późno zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) ogłasza:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż:

Działki położonej w Porytem przy ul. Szkolnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/11 o pow. 0,1033, rodzaj użytków - B, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27928.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo
Cena wywoławcza netto 10 000,00 zł + VAT /22 %/
Wysokość wadium wynosi 2 000, 00 zł
Minimalna wysokość postąpienia 100,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 20 sierpnia 2008 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż:

Działki położonej w Porytem przy ul. Szkolnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/13 o pow. 0,0311, rodzaj użytków - B, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27928.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo
Cena wywoławcza netto 2 000,00 zł + VAT /22 %/
Wysokość wadium wynosi 400, 00 zł
Minimalna wysokość postąpienia 20,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 20 sierpnia 2008 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:
-Okazanie dowodu wpłaty wadium,
-W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
-W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów
-aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 14 sierpnia 2008 r.(włącznie) Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 16 lipca 2008 r. do dnia 20 sierpnia 2008 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.stawiski.bip.pl Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 0-86 - 278 - 52 - 23.
Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Rutkowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Data powstania: środa, 16 lip 2008 15:19
Data opublikowania: środa, 16 lip 2008 15:46
Data przejścia do archiwum: środa, 10 wrz 2008 20:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1834 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.