BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na sprzedaż garażu

Stawiski, dnia 15 lipca 2008 r.

GN 7144 – 1/08
BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Stawiskach Nr XIX/79/07 z dnia 02 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Burmistrz Stawisk
ogłasza

przetarg ustny ograniczony, na rzecz współwłaścicieli udziałów w nieruchomości, na sprzedaż garażu o powierzchni 19,70m2, znajdującego się przy ul. Łomżyńskiej 8 w Stawiskach, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu oznaczonej numer 424 o powierzchni 0,0575 ha,
Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 22195.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa nieruchomość położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000,00 zł
Wysokość wadium wynosi 1 600,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 80,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2008r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ulicy Pl. Wolności 13/15, sala konferencyjna.
Przvstępujący do przetargu zobowiązani są do:
1) wpłacenia wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. kwoty 1 600,00 złotych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica O/Stawiski w terminie do dnia 12 sierpnia 2008 r. (włącznie - decyduje data wpływu na rachunek bankowy);
2) złożenia w terminie do dnia 12 sierpnia 2008 r. (włącznie) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach:
- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
- zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,
- dowodu wniesienia wadium,
- aktualnego odpisu księgi wieczystej potwierdzającego posiadanie udziałów w nieruchomości, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania dokumentów
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stawiski (www.bip.stawiski.pl)
Uzasadnienie wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego.
Rada Miejska w Stawiskach wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Stawiskach przy ulicy Łomżyńskiej 8, stanowiącej własność Gminy Stawiski, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 22195, tj. garażu o wielkości 19,70 m2 i udziału w częściach wspólnych budynku oraz działki oznaczonej nr 424, w drodze przetargu ograniczonego w stosunku do współwłaścicieli pozostałych udziałów. Wybrana została forma przetargu ustnego ograniczonego, do którego mogą przystąpić współwłaściciele pozostałych udziałów.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 16 lipca 2008 r. do dnia 19 sierpnia 2008 r. oraz zostanie opublikowane w BIP Gminy Stawiski www.bip stawiski.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub tel.: 086 278 5223 w godzinach pracy Urzędu.
Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Data powstania: środa, 16 lip 2008 14:36
Data opublikowania: środa, 16 lip 2008 15:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 sie 2008 11:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1965 razy