BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

      Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./ i w związku z art. 46a ust. 1 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150/ Burmistrz Stawisk

zawiadamia


że w dniu 02 czerwca 2008r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Stawiski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji p.n.,,Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach” na terenie nieruchomości położonej w Stawiskach, ul. Cedrowska 1 nr geod. działki 677 –współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.
(sporządzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej) oraz zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego wytycznymi w zakresie OOŚ.

Celem zapewnienia czynnego udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w

Urzędzie Miejskim w Stawiskach,
ul. Plac Wolności 13/15
p. nr 13 w godzinach 730-1545


oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Zastępca Burmistrza
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 10 lip 2008 12:41
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2008 12:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 lip 2008 22:13
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2414 razy