BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kostki

BURMISTRZ STAWISK

ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa kostki polbruk, krawężników i obrzeży”

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następujących materiałów polbrukowych ogółem:
  1. kostka szara „cegiełka” „6”– 1620 m2;
  2. kostka szara „cegiełka” „8”– 100 m2;
  3. krawężnik typu lekkiego szary – 810 mb;
  4. krawężnik najazdowy – 140 mb;
  5. krawężnik skośny lekki – 70 szt.;
  6. obrzeża szare – 45 mb.
Miejsce dostawy: Stawiski ulice Długa, Krótka i Wiejska.
Zakres (ilość, asortyment) poszczególnych dostaw ustalana będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo faxem na wykonanie konkretnego przedmiotu dostawy wraz ze wskazaniem miejsca dostawy.

2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: CPV 28813120-1.

3. OFERTY CZĘŚCIOWE: nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

4. OFERTY WARIANTOWE: nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: dwa miesiące od daty podpisania umowy.

6. WARUNKI UDZIAŁU: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

8. WARUNKI UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ DODATKOWYCH INFORMACJI:

SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Miejskiego w Stawiskach, tel. /086/278-51-92 w godzinach 700 – 1500 oraz na stronie internetowej:
www.bip.stawiski.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Oferentami:
Grzegorz Chiliński – podinspektor ds. utrzymania dróg gminnych.


9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 12 w terminie do dnia 28 maja 2008r do godziny 1000.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 maja 2008r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 12, I piętro.

MAREK WSZAKIEWICZ
BURMISTRZ STAWISK

Data powstania: wtorek, 20 maj 2008 15:27
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2008 15:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 cze 2008 21:38
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2110 razy