BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Burmistrza Stawisk Nr 19/08

z dnia 28 kwietnia 2008r w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2008r. dniem wolnym od pracy w 2008r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stawiskach.
      Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) w związku z art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zarządza się, co następuję:

§ 1


      Ustala się dzień 02 maja 2008 roku dniem wolnym od pracy za dzień 03 maja 2008 roku.

§ 2

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Stawiskach i mieszkańcom przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i zmieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiski.

BURMISTRZ STAWISK
MAREK WASZKIEWICZ


Data powstania: środa, 30 kwi 2008 12:55
Data opublikowania: środa, 30 kwi 2008 12:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 lip 2008 22:12
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2589 razy