BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Burmistrz Stawisk

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy w Stawiskach i w remizach: OSP Wilczewo, OSP Poryte i OSP Wysokie Małe”


   1. ZAMAWIAJĄCY:
Burmistrz Stawisk
ul. Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
   2. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

   3. ADRES STRONY z dostępem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.bip.stawiski.pl

   4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na okna PCV i stolarki drzwiowej polegająca na:
 1. wymianie 30 okien (demontaż istniejących okien oraz zamontowanie nowych);
 2. demontażu istniejących podokienników zewnętrznych i montażu nowych;
 3. wstawieniu 1 okna w budynku Świetlicy przy ul. Polowej 21 w Stawiskach;
 4. montażu 1 podokiennika zewnętrznego przy oknie w budynku Świetlicy przy ul. Polowej 21 w Stawiskach;
 5. wymianie 4 drzwi zewnętrznych (demontaż istniejących drzwi oraz zamontowanie nowych) w remizach OSP Wilczewo, OSP Poryte i OSP Wysokie Małe;
 6. wstawieniu 1 drzwi zewnętrznych w budynku Świetlicy przy ul. Polowej 21 w Stawiskach;
 7. wymianie 3 drzwi wewnętrznych (demontaż istniejących drzwi oraz zamontowanie nowych) w remizie OSP Poryte;
 8. obróbka murarska po wymianie okien i drzwi (zatarcie na gładko bez szpachlowania), zabezpieczenie okien od strony zewnętrznej przed podciekami wody.

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45421100-5

   5. OFERTY CZĘŚCIOWE: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

   6. OFERTY WARIANTOWE: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

   7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować w okresie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

   8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 cytowanej ustawy.
      Ocena spełnienia w/w warunków odbędzie się na podstawie weryfikacji złożonych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów.
      Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
      Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

   9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

   10. OPIS KRYTERIÓW, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert .

Kryterium: CENA – waga 100% Najkorzystniejszą będzie oferta nie podlegająca odrzuceniu, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
P = cena minimalna : cenę oferty rozpatrywanej x 100

Gdzie P – oznacza liczbę wszystkich punktów badanej oferty (maksymalnie 100 pkt)

   11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty należy przesłać /składać/ do dnia 04-03-2008r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 10 (sekretariat – I piętro).
 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 04-03-2008r. o godz. 1030w siedzibie Zamawiającego: Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 2 (parter).
   12. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
     Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest: Iwona Chojnowska oraz Agnieszka Rutkowska, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do godz. 1545 tel. 0-86-278-55-11.

12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

     Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE: zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 25 lut 2008 15:41
Data opublikowania: poniedziałek, 25 lut 2008 16:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 cze 2008 21:38
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2531 razy