BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W STAWISKACH

ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski

ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w StawiskachTermin wykonania zamówienie ustala się do dnia 15 lipca 2004 r.

Termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2004 r. do godziny 10.00 w zaklejonych kopertach z napisem "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach" w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach (Stawiski, ul. Polowa 12).

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach w dniu 23 kwietnia 2004 r. o godz. 10.15, gabinet dyrektora.


Oferta powinna zawierać:
  • cenę netto,


  • podatek Vat,


  • cena brutto,


  • oświadczenie o przyjęcie oraz w w/w terminie,


  • oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych.

KRYTERIUM: cena.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin związania z ofertą 60 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach w godzinach pracy, tj. 7.30 - 15.30

Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Sławomir Chodnik, tel (086) 278 56 09.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.


Data powstania: piątek, 9 kwi 2004 11:50
Data opublikowania: piątek, 9 kwi 2004 11:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 kwi 2004 10:15
Opublikował(a): Admin2
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 3552 razy