BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Stawiski na 2007 rok.

Rada Miejska uznaje zdrowie i trzeźwość mieszkańców gminy za podstawowy warunek rozwoju moralnego i materialnego społeczeństwa ustala niniejszy program. Podstawowym celem programu jest ograniczenie rozmiarów szkód związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków na poziomie lokalnym. Główne kierunki działania na 2007 rok to:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Cel działań:

 • Zmniejszenie skutków degradacji psychofizycznej osób uzależnionych
 1. Kontynuacja współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży poprzez kierowanie osób uzależnionych na leczenie.
 2. Współdziałanie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku i Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w sprawach dotyczących pomocy prawnej i terapeutycznej rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Cel działań:

 • Zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań) na skutek alkoholizmu i narkomanii.
 1. Prowadzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień od alkoholu i narkotyków na terenie Gminy Stawiski.
 2. Współdziałanie z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w zakresie pomocy rodzinom z problemem uzależnień.
 3. Kontynuacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym poprzez:
  • prowadzenie rozmów i nakłanianie do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione
  • kierowanie do sądu wniosków o poddanie obowiązkowi leczenia odwykowego osób uzależnionych
  • kierowanie osoby zgłoszonej na badania poprzez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania zakładu leczniczego,
  • podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach mieszkańców związanych z problemem uzależnień od alkoholu i narkotyków

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Cel działania:

 • Zmniejszenie ilości alkoholu wypijanego przez młodzież
 • Zmniejszenie nowych przypadków uzależnień
 • Ograniczenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu i narkotyków
 1. Realizacja w szkołach programów profilaktycznych typu :
  • „NOE”
  • „Drugi Egzemplarz, czyli program siedmiu kroków”
  • „Zanim spróbujesz”
 2. Organizowanie i wspieranie form spędzenia wolnego czasu w postaci obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
 3. Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych popularyzujących trzeźwy i zdrowy styl życia od alkoholu i narkotyków.
 4. Zakup materiałów oświatowo – edukacyjnych dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
 5. Prowadzenie z rodzicami uczniów zajęć edukacyjnych „Program Profilaktyki Domowej”
 6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 7. Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

Cel działań :

 • Tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
 1. Udzielenie pomocy organizacjom i instytucjom realizującym akcje kolonijne i obozowe dla dzieci z rodzin patologicznych.
 2. Wspomaganie i dofinansowanie stowarzyszeń sportowych i kulturalnych w gminie.
 3. Kontynuacja współpracy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii z instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Cel działań :

 • Przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie zakazu reklamy napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży osobom małoletnim, nietrzeźwym i na kredyt lub pod zastaw.
 1. Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy kierowanie wniosków do organów ścigania i występowania w charakterze oskarżyciela publicznego.
 3. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

VI. Organizowanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowaniem ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 1. Zadanie to będzie realizowane w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury

VII. Realizacja programu.

 1. Program realizowany jest przez :
  • Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Świetlice Socjoterapeutyczne i Środowiskowe,
  • Szkoły i placówki oświatowe,
  • Gminny Ośrodek Kultury.

Środki finansowe na realizację programu są zabezpieczone w budżecie gminy na 2007 rok w kwocie 55 000 zł.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w formie zryczałtowanej diety w wysokości 50 zł za posiedzenie.

Data powstania: poniedziałek, 5 lut 2007 14:08
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lut 2007 14:17
Data przejścia do archiwum: środa, 12 mar 2008 20:29
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 6359 razy