BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

na dostawę materiałów przeznaczonych na wymianę dachu w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach

A. Informacje wstępne

 1. Zamawiający
 2. Zamawiającym jest: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawiskach
  Adres: 18-520 Stawiski ul. Polowa 12
  Telefon: 086 2785609
  Adres e-mail: sp_stawiski@poczta.onet.pl, witryna www: www.bip.stawiski.pl
  Godziny urzędowania od 730 - 1530

 3. Tryb postępowania
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177 ze zm.).

 5. Informacje uzupełniające
  1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.
  2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177 ze zm.).
  3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  5. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.
  6. Pisma, wiadomości, pytania, informacje prosimy składać pisemnie do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Stawiskach. Informacje można przekazywać: na konto e-mail (prosimy o niezwłoczne potwierdzenie na piśmie).
 6. Udzielanie wyjaśnień
 7. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

  • dyrektor ZS-P Stawiski, Sławomir Chodnik tel. 086 278 56 09, kom. 606 224 353

B. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, które przeznaczone będą na wymianę pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach, ul. Polowa 12. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

C. Terminy

 1. Oferty należy składać do dnia 10 listopada 2006 r. do godziny 1300 w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie.
 2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 listopada 2006 r. o godzinie 1310 w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 4. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że wykonawca związany jest z ofertą do dnia 10 grudnia 2006 r.
 5. Termin realizacji zamówienia (wymagany) – 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

D. Informacje o warunkach jakie muszą spełniać wykonawcy.

Składający ofertę winien wcześniej zapoznać się z:

 • warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

Warunkiem ubiegania się przez oferenta o udzielenie zamówienia publicznego jest:

 • spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 • przedstawienie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszej specyfikacji,
 • nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy,
 • złożenie oferty w formie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

E. Wymagane oświadczenia

Każdy wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie, że:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności lub, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

F. Instrukcja przygotowania ofert.

 1. Wykonawca zainteresowany zamówieniem winien chęć swojego udziału zgłosić na piśmie w formie oferty złożonej w nieprzejrzystej kopercie opatrzonej napisem: „Zapytanie o cenę – materiały na wykonanie dachu SP Stawiski”
 2. Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.
 3. Oferta powinna być sporządzona:
  • każda zapisana strona oferty powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta,
  • wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty muszą być kolejno ponumerowane,
  • poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej,
  • całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką,
  • każdy oferent może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia,
  • nie dopuszcza się składania oferty wariantowej,
  • cena ofertowa powinna być podana cyfrowo.
 4. Oferta powinna zawierać: formularz oferty na załączonym druku.

G. Sposób obliczenia ceny oferty.

 1. Cena ofertowa winna uwzględniać łącznie:
  • dostawę materiałów do Szkoły Podstawowej w Stawiskach wg potrzeb Zamawiającego,
  • wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej.
 2. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Cenę należy podać w PLN:
  • z podatkiem VAT.

H. Wadium

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

I. Kryteria wyboru ofert.

Oferty oceniane będą w 2 etapach:

 1. ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty, tj. oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone,
 2. ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej. W tym etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
  Przy wyborze i ocenie oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
  Cena oferty – 100%
  Oferty oceniane będą w następujący sposób:
  oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do najtańszej wg wzoru:
  Cn = (cena oferty najtańszej : cena oferty badanej) x 100 pkt
  Uzyskana ilość punktów oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium.

  Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

J. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

 1. Oferty zostaną otwarte publicznie w obecności komisji przetargowej przy udziale przybyłych wykonawców. Komisja ogłasza dane, o których mowa w art. 86 ustawy.
 2. Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach naruszonych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone oferentom bez rozpatrywania.
 3. Otwarte oferty, bez udziału oferentów, będą badane najpierw pod względem formalnym, po którym nastąpi merytoryczna ocena każdej oferty w oparciu o zawarte w specyfikacji kryteria.
 4. Dla uznania ważności oferta musi być przygotowana wg wymogów zawartych w pkt. F Specyfikacji. Brak któregokolwiek z dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
 5. Obowiązuje pisemna forma postępowania.

K. Warunki zawarcia umowy.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie. Dokładna wielkość zamówienia zostanie określona przez Zamawiającego, po wykonaniu szczegółowego obmiaru robót przez oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

L. Pouczenie o środkach odwoławczych.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane ustawą.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
Protest powinien:

 • wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,
 • zawierać żądanie,
 • zwięzłe przytoczenie zarzutów,
 • okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.
Odwołanie rozpoznaje zespół trzech arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół arbitrów rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego wniesienia. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

Ł. Załączniki do specyfikacji.

 1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1

..................................................
(Zamawiający)

Stawiski, dnia 2 listopada 2006 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 3 lis 2006 09:42
Data opublikowania: piątek, 3 lis 2006 12:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 09:52
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2535 razy