BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1988 roku.

Na podstawie art. 31 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2146 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 40, poz. 173, z 1999 r. Nr 69, poz. 771 i z 2005 r. Nr 171, poz. 1437) podaje do publicznej wiadomości:

 1. W terminie do 16.10.2006 r. do dnia 16.10.2006 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja przedpoborowych.
 2. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni urodzeni w 1988 r., zamieszkali stale lub przebywający na pobycie czasowym ponad 2 miesiące.
 3. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni urodzeni w 1988 roku, zamieszkali stale lub przebywający na pobycie czasowym ponad 2 miesiące.
 4. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają również mężczyźni, którzy nie spełnili go we właściwym czasie i nie stawali do poboru. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia.
 5. Rejestracja odbędzie się w lokalu Urzędu Miejskiego w Stawiskach, p. Nr 1
 6. Do rejestracji osoby wymienione w pkt 2 i 3 obowiązane są zgłosić się w terminie określonym w pkt 1 i winny przedstawić dowód osobisty, a jeżeli nie ukończyły 18 roku życia - inny dokument pozwalający stwierdzić ich tożsamość.
 7. Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa, ułomności z najbliższego otoczenia.
 8. Przedpoborowy, który w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, zobowiązany jest zgłosić się do organu samorządu terytorialnego właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
 9. Przedpoborowy, który po rozpoczęciu rejestracji zamierza zmienić miejsce pobytu, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji przed dokonanie zmiany miejsca pobytu.
 10. Przedpoborowy, który z jakichkolwiek przyczyn nie mógł zgłosić się do rejestracji we właściwym czasie, obowiązany jest uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody - bez odrębnego wezwania. Przedpoborowy ten obowiązany jest zawiadomić pisemnie lub za pośrednictwem innej osoby organ przeprowadzający rejestrację o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji - najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.
 11. Niedotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób wymienionych w pkt 2 i 3 od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie określonym w obwieszczeniu.
 12. W razie niezgłoszenia się przedpoborowego do rejestracji bez uzasadnionej przyczyny może zostać nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję (art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powrzechnym obowiązku obrony RP).
 13. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się w określonym terminie i miejscu do rejestracji albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają w myśl art. 224 stawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2146 ze zm.) grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia 22.09.2006 r.

Data powstania: środa, 4 paź 2006 11:41
Data opublikowania: środa, 4 paź 2006 11:42
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:48
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2788 razy