BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Stawiskach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Stawisk
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Miejskiego Przedszkola w Stawiskach
ul. Cedrowska 1, 18 - 520 Stawiski

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkól i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2021 r. Nr 1449 ze zm.), tj.:

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 201 8r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 ze zm.);

11) w przypadku cudzoziemca — posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku filologii polskiej lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1-11.

3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

4. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określonym w pkt 1, na którym realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym realizowane są zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 263 ze zm.), spieniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672),
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub
c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 ze zm.);

11) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;

12) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2021 r. poz. 478) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu i zatrudnienia.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, w tym mailowym, z dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Stawiskach”, w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 roku do godz. 16:00, na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 - 520 Stawiski.

IV. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej — w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki oferty.

Ofertę wraz z załącznikami należy spakować (zip), następnie zabezpieczyć hasłem. Hasło do złożonej elektronicznie oferty należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 - 520 Stawiski, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Stawiskach”.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Stawisk.

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub na podany adres mailowy.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Stawisk z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18 - 520 Stawiski, zwany dalej Administratorem; Może Pan/Pani skontaktować z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 86 278 55 11.

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Stawiskach może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres iod@stawiski.pl; należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a Inspektor Ochrony Danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu postępowania w danej sprawie.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją konkursu na dyrektora przedszkola celem:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Stawiski — podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,
b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych oraz dołączenie dokumentów jest nie obowiązkowe, jednak jest warunkiem dopuszczenia kandydata do wyżej określonego konkursu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2022 10:15
Data opublikowania: poniedziałek, 4 kwi 2022 10:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 728 razy