BIP Gminy Stawiski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 tyś. EURO

Stawiski, dnia 29 marca 2006 r.

(Remont zbiornika wodnego pn. ,,Zalew w Stawiskach”)

RO.6216-2/06

Burmistrz Stawisk
Plac Wolności 13/15,
18-520 Stawiski
REGON: 000528830
NIP 721 10 03 298
Tel.(086) 278 55 22
fax : (086) 278 55 33
e-mail:sekretariat-umstawiski@stawiski.pl
https://stawiski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont zbiornika wodnego pn. ,,Zalew w Stawiskach”

Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Zadanie inwestycyjne obejmuje:
  • Wykonanie remontu konstrukcji żelbetonowej przyczółka wlotowego i wylotowego oraz przewodu poziomego,
  • Przebudowy umocnień górnych i dolnych jazu
  • Wbudowanie prowadnic pod drewniane belki o grubości 100 mm
  • Przełożenie żelbetonowych płyt na zaporze ziemnej
  • Odbudowa rowu ,,A’’

Termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki, zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

Kryteria wyboru oferty – najniższa cena.

SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Miejskiego w Stawiskach, tel. /086/ 278 51 92 .

Cena specyfikacji – 10 zł.

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z oferentami:

Waldemar Kamiński – młodszy referent ds. rolnictwa

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 18 kwietnia 2006 r. do godz. 1000 w pok. Nr 12.

Otwarcie ofert nastąpi 18.04.2006 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 12.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz


Dodatkowe informacje:

Więcej informacji o Zalewie
Obecny stan zalewu

Data powstania: środa, 29 mar 2006 10:11
Data opublikowania: środa, 29 mar 2006 10:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 kwi 2006 08:53
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2124 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.