BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach, Znak postępowania: ORG.271.2.2018)

 

Stawiski, dnia 22 listopada 2018 roku

ORG.271.2.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach, Znak postępowania: ORG.271.2.2018.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach.

Pytanie 1:

Termin zakończenia prac I-ego etapu obejmującego m.in. wykonanie ujęcia wód podziemnych został określony na 31 maja 2019 r. Zaprojektowany otwór studzienny ma mieć głębokość 180 m i ma być wykonany metodą udarową lub okrętno-udarową, co trwa ok. 3.5 - 4 miesięcy. Dodatkowo, w przypadku wierceń hydrogeologicznych o głębokości powyżej 100 m jest wymagane opracowanie i zatwierdzenie we właściwym okręgowym urzędzie górniczym (OUG Lublin) planu ruchu.

W konsekwencji przedstawiony wymóg terminowy wydaje się mało realny. Szacowany okres wykonania otworu studziennego przedstawia się następująco:

  1. Opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu – ok. 2 miesięcy (bez uzyskiwania decyzji środowiskowej)
  2. Zgłoszenie robót - minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.
  3. Wykonanie wiercenia studziennego - ok. 3.5 - 4 miesięcy (w warunkach typowych)
  4. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej – ok. 1 miesiąca

Łącznie ok. 6 – 6.5 miesiąca

Zakładając, że przetarg zostanie prawomocnie rozstrzygnięty do 15 grudnia, a prace zostaną podjęte zaraz po podpisaniu umowy - prawdopodobny termin wykonania otworu studziennego wraz z dokumentacją to lipiec 2019 r. Do tego dochodzi wykonanie obudowy studziennej i uzbrojenia otworu.

Z uwagi na powyższe zapytujemy, czy możliwe jest przesunięcie terminu zakończenia całości prac związanych z wykonaniem ujęcia wody (studni nr 2) o min. 2 miesiące, a nawet 3 miesiące (w przypadku wystąpienia trudnych warunków geologicznych wiercenia)?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu wykonania Etapu I do dnia 20 lipca 2019 roku. Termin wykonania Etapu II pozostaje bez zmian (tj. do dnia 30 kwietnia 2020 r.).

 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 29 listopada 2018r. do godz. 10:00.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział 5 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie: Etap I do dnia 20 lipca 2019r., a Etap II do dnia 30 kwietnia 2020r.

Rozdział 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

19. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach.” Znak postępowania: 271.2.2018, Nie otwierać przed dniem 29 listopada 2018r. do godz. 10:15.

Rozdział 14 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 29 listopada 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski – Sekretariat.

Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski, pokój nr 20.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 lis 2018 15:46
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2018 16:00
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 650 razy