BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Stawiski, dnia 15 grudnia 2016r.

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

DRG.271.2.2016

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem” - metodą zaprojektuj - wybuduj.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 659 480,74 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt zł 74/100).
  2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 15 grudnia 2016 r. złożyło 3 Oferentów:

Oferta Nr 1. UNIBEP S.A., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19, Oddział Drogowy UNIBEP S. A. w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 920 210,13 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście dziesięć zł 13/100), w tym 172 071,81 zł podatek VAT; wartość netto: 748 138,32 zł;
b) termin wykonywania w/w zamówienia: 30.09.2017r;
c) okres gwarancji: 60 miesięcy;
d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. siedziba 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 869 792,31 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł 31/100), w tym 162 644,09 zł podatek VAT; wartość netto: 707 148,22 zł;
b) termin wykonywania w/w zamówienia: 30.09.2017r;
c) okres gwarancji: 60 miesięcy;
d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

Oferta Nr 3. BIK – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 1 017 948,00 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem zł 00/100), w tym 190 348,00 podatek VAT; wartość netto: 827 600,00 zł
b) termin wykonywania w/w zamówienia: 30.09.2017r;
c) okres gwarancji: 60 miesięcy;
d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 gru 2016 12:14
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2016 15:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 968 razy