BIP Gminy Stawiski

Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ dla przetargu na budowę drogi gminnej w Porytem - metodą zaprojektuj-wybuduj

Stawiski, dnia 09 grudnia 2016r.

DRG.271.2.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 1.

W związku ze sprzecznymi informacjami w SIWZ dotyczącymi kosztorysu ofertowego:

1) Rozdział III. Przedmiot Zamówienia pkt.1 (str.3): „ Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie załączonego przez Zamawiającego kosztorysu.”

2) Rozdział III. Przedmiot Zamówienia pkt. 1 pkt. 4) (str.4): „Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty.”

3) Rozdział IX. UWAGA: Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie o terminie i miejscu ich dostarczenia. pkt. 15: „Oferent który zostanie wyłoniony do wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy ma złożyć wypełniony i podpisany, przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Kosztorys ofertowy.”

prosimy o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy należy dołączyć do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kosztorys ofertowy należy dołączyć przed podpisaniem umowy. Prawidłowy zapis znajduje się w rozdziale IX pkt 15.

PYTANIE 2.

W związku z odpowiedzią zamawiającego z dnia 6.12.2016r. na pytanie nr 14: „ Z obserwacji Zamawiającego ruch pojazdów obsługujących żwirownię nie powinien zmienić kategorii ruchu z KR1” prosimy o wyjaśnienie:

PYTANIE 2.1.

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać konstrukcję na ruch KR1. Natomiast w przypadku, gdy z badań ruchu okaże się, że istniejący ruch odpowiada kategorii ruchu KR2, czy Zamawiający zleci roboty dodatkowe na wykonanie wzmocnienia konstrukcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje dodatkowych robót na wykonanie wzmocnienia konstrukcji.

PYTANIE 2.2.

Jeżeli Wykonawca ma z góry przyjąć kategorie ruchu KR 1, a faktyczny ruch odpowiada KR2, nawierzchnia może ulec szybkiemu zniszczeniu, jeszcze w trakcie trwania gwarancji, czego konsekwencje ponosi Wykonawca. Prosimy o wskazanie jednoznacznego rozwiązania, aby wszyscy Wykonawcy ubiegający się zamówienie tak samo ocenili przedmiot zamówienia i ryzyko związane z indywidualną wyceną przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Wykonawca ma zaprojektować i wykonać konstrukcje na ruch KR 1.

PYTANIE 3.

Wykonawca, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, ma wykonać połączenie z drogą wojewódzką. Wiąże się to z uzyskaniem warunków technicznych oraz uzgodnienia projektowanego rozwiązania. W związku z tym, może okazać się niezbędne zajęcie i podział działki nr 191. Zwracamy się z zapytaniem, kto jest właścicielem działki? Jeżeli należy do osób prywatnych może okazać się niezbędne wykonanie procedury ZRID.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż właścicielem działki 191 jest Gmina Stawiski.

PYTANIE 4.

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 6.12.2016r. na pytanie nr 3.1: „Zamawiający nie jest w stanie na tym etapie ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego określić czy raport oddziaływania na środowisko będzie konieczny.” prosimy o dodanie punktu do umowy o treści: „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku rozszerzenia zakresu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. konieczność wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.” Na etapie ogłoszenia o zamówieniu zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie jest w stanie określić, czy raport oddziaływania na środowisko będzie konieczny i jaki będzie jego zakres. W takim przypadku określenie z góry ile trwać będzie procedura uzyskania decyzji środowiskowej jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany treści umowy.

PYTANIE 5.

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 6.12.2016r. odnośnie braku podziału działek – czy Zamawiający jest w posiadaniu jakiejś działki przy pasie drogowym, aby była możliwość zlokalizowania ewentualnej budowy zbiornika retencyjno – infiltracyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest właścicielem przyległej do pasa drogowego działki 191.

PYTANIE 5.1.

Czy Zamawiający przewidział miejsce odprowadzenia wody z rowów? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje odprowadzenie wody z rowów na działkę 191.

PYTANIE 6.

Jasne wskazanie momentu, w którym należy dołączyć kosztorys ofertowy (czy do oferty, czy dopiero przed podpisaniem umowy?):

W SIWZ Rozdział III pkt.1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno – użytkowy z załącznikami ppkt.4 Rozliczenia i płatności zostały określone w SIWZ i postanowieniach umowy. Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty, natomiast w Rozdziale IX pkt. 15 jest mowa o tym, iż Oferent który zostanie wyłoniony do wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy ma złożyć wypełniony i podpisany, przez osobę uprawioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, kosztorys ofertowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kosztorys ofertowy należy dołączyć przed podpisaniem umowy. Prawidłowy zapis znajduje się w rozdziale IX pkt 15.

PYTANIE 7.

Uzasadnienie/wykreślenie zapisu w Rozdziale III, pkt.3, 5),a) – dot. Projektanta budowlanego 5) Zamawiający na podstawie art.29 ust 3 a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz., U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. Zm.):

a) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- kierownika budowy oraz kierownika robót branży drogowej;

- projektanta budowlanego branży drogowej;

- min. 10 osób wykonujących prace fizyczne związane z robotami budowlanymi oraz operatorów sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis w Rozdziale III, pkt 3 ppkt 5) lit. a) tiret drugi tj.: „projektanta budowlanego branży drogowej;”.

PYTANIE 8.

Doprecyzowanie ilości osób posiadających uprawnienia do realizacji zamówienia, tj. Kierownika budowy w SIWZ Rozdział VIII pkt. 2.1), a)

- wymagane jest dysponowanie jedna osobą posiadająca uprawnienia do realizacji zamówienia tj. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Z kolei w Rozdziale III, pkt 3,5), a) (wyżej przytoczonym) jest mowa o zatrudnieniu na postawie umowy o pracę kierownika budowy oraz kierownika robót branży drogowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od wykonawcy dysponowanie jedną osoba posiadająca uprawnienia do realizacji zamówienia tj. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

PYTANIE 9.

Czy zapis w formularzu ofertowym pkt.2. termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2017 roku jest prawidłowy?

We wzorze umowy i w SIWZ odnośnie terminów zakończenia jest nstp. Zapis: ETAP III – realizacja robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z dokumentacją powykonawczą – do 30.09.2017r.

Odpowiedź: Zapis w formularzu ofertowym jest nieprawidłowy. Właściwy zapis znajduje się we wzorze umowy o następującej treści: „ETAP III – realizacja robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z dokumentacją powykonawczą – do 30.09.2017r.”

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 gru 2016 15:39
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2016 15:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 814 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.