BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa drogi gminnej w Porytem” metodą zaprojektuj – wybuduj - zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: http://bzp.uzp.gov.pl

 


Stawiski, dnia 25 listopada 2016r.

DRG.271.2.2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w Porytem” metodą zaprojektuj – wybuduj.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą umieszcza się na stronie internetowej.

Zamawiający zmienia treść SIWZ w:

  • Rozdziale VIII. pkt 2 ppkt 1 dodaje się literę b) o następującej treści: „wykazem robót budowlanych wykonanych należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o powierzchni min. 1 000 m2.
  • Rozdziale IX. pkt 3 dodaje się ppkt 3.1 o następującej treści: „wykaz robót budowlanych wykonanych należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
    Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty”.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 25 lis 2016 12:43
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 12:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1075 razy