BIP Gminy Stawiski

P.O. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach zaprasza do przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż samochodu stanowiącego własność ZGKiM Stawiski

ZGK 32/2016

P.O. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach zaprasza do przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż samochodu stanowiącego własność ZGKiM Stawiski

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż w formie przetargu pisemnego ofertowego na złomowanie samochodu:

Marka: FORD TRANSIT

1) Rok produkcji: 1997

2) Przebieg (km): 252860

3) Pojemność silnika: 1998 cm3, 84 kW

4) Masa całkowita: 2 550 kg

5) Nr identyfikacyjni VIN: WF0LXXGGVLVB16917

6) Stan: używany

7) Badanie techniczne do dnia: 2016-06-30

 

Cena wywoławcza (brutto):

Wartość samochodu stanowi wartość złomu:

850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt zł 00/100)

 

Opis sposobu przygotowania oraz złożenia ofert:

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia oraz powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę;
- oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza);
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń;
- kserokopię dowodu osobistego (dot. osób fizycznych) lub aktualny wyciąg z właściwego rejestru (dot. osób prawnych)

2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona, oznaczona nazwą i adresem oferenta oraz zaadresowana na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach z dopiskiem: OFERTA - „Przetarg na sprzedaż samochodu stanowiącego własność ZGKiM Stawiski. Nie otwierać do dnia 23.03.2016 r. godz. 1030.

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski w terminie do 23.03.2016 roku do godz. 1030.

4. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia ofert przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

 

Otwarcie ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2016 roku o godz. 1100 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski

2. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.

3. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.

5. Oferta, która została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, bądź są one niekompletne lub nieczytelne, podlega odrzuceniu.

6. Organizator przetargu powiadomi niezwłocznie oferenta o wyborze lub odrzuceniu oferty.

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert z uwagi na to, że dwóch oferentów zaproponowało w ofercie taką samą cenę – sprzedający zaproponuje prowadzenie z tymi oferentami przetargu ustnego.

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Pozostałe informacje:

Samochód można oglądać w dniach 17.03.2016-23.03.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 700 do 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Andrzejem Ofmanem tel. 696 450 126

1. Kwota wadium nie obowiązuje.

2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

P.O. Kierownik ZGKiM

Andrzej Ofman

 

Stawiski, dnia 17 marca 2016 roku

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 17 mar 2016 09:20
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2016 09:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 maj 2016 22:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1361 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.