BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Stawiski, dnia 15 stycznia 2016 r.

OŚR. 6220.5.2015

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk informuję, że dnia 12 stycznia 2016 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.5.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego obory o budynek obory na krowy mleczne do 368 DJP z podziemnym zbiornikiem na gnojowicę o V= 4070 m3 wraz z przybudówką na halę udojową, zlewnię mleka i część socjalną oraz rozbudowa silosu na kiszonki ze zbiornikiem na wody kiszonkowe o V=9,5 m3 i zbiornika na nieczystości ciekłe o V= 9,5 m3, na działce nr 960/11, położonej w miejscowości Stawiski, gmina Stawiski’’.

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730-1545.

     Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2016 10:55
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2016 10:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1671 razy