BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu

PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STAWISKI NA LATA 2016-2032 oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STAWISKI NA LATA 2016-2032.

Stawiski, dnia 14 grudnia 2015 r.

OŚR.604.36.2015

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu

PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STAWISKI NA LATA 2016-2032

oraz

PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STAWISKI NA LATA 2016-2032

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013r., poz. 1235 ze zm.),

Burmistrz Stawisk
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z:

Projektem PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STAWISKI NA LATA 2016-2032

oraz

PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STAWISKI NA LATA 2016-2032.

Projekt tego programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1545., tel (86) 278 50 50. Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stawiski http://bip.stawiski.pl. Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 04 stycznia 2016 roku.

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013r., poz. 262).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stawisk.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 14 gru 2015 12:40
Data opublikowania: poniedziałek, 14 gru 2015 12:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1877 razy