BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Stawiski

Rodzaj zamówienia: usługa

 

I. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach

ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski

NIP 291 006 53 74

REGON 450009248

Tel. 86 278 52 05

Fax 86 278 51 37

e-mail:opsstawiski@poczta.onet.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu jednodaniowych posiłków dzieciom i młodzieży szkolnej do szkół na terenie Gminy Stawiski : Gimnazjum w Stawiskach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach, Szkoła Podstawowa w Budach Stawiskich Filia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach, Szkoła Podstawowa w Jurcu Szlacheckim Filia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach, Szkoła Podstawowa w Porytem, Szkoła Podstawowa w Dzierzbi Filia Szkoły Podstawowej w Porytem.

Dożywianie odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej, tj. od poniedziałku do piątku, w okresie od dnia 02.09.2015 r. do dnia 22 stycznia 2016 r. z uwzględnieniem przerw w nauce (dni świąteczne, ferie zimowe, wakacje).

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca będzie odbierał żywność z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach i dostarczał je własnym transportem, na własny koszt,

3.W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy wykaz placówek oraz liczby posiłków.

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : 02.09.2015 r. – 22.01.2016 r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu propozycji cenowej załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik Nr 1).

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą formularz propozycji cenowej oraz dokumenty formalno - prawne tj. : aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopia NIP, REGON, potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT), wykaz osób biorących udział w wykonywaniu zamówienia posiadających uprawnienia do wykonywania tego rodzaju usługi (tj. posiadające m.in. aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz dokument stwierdzający brak przeciwwskazań do pracy przy wydawaniu środków spożywczych i posiłków obiadowych), decyzję właściwego Inspektora Sanitarnego dotyczącą zatwierdzenie środka transportu w zakresie przewozu środków spożywczych i posiłków obiadowych.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1.Oferty z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usługi – dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Stawiski”, należy składać osobiście bądź pocztą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski do 27 sierpnia 2015 r. do godz. 1500 – decyduje data wpływu.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.08.2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach oraz na stronie internetowej pod adresem www.stawiski.naszops.pl

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.stawiski.naszops.pl

 

VII. Ocena ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za całość zamówienia.

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.stawiski.naszops.pl

 

IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiskach, ul. Polowa 21 lub telefonicznie (86 278 52 05 i 86 278 51 37)

Dodatkowych informacji udziela Izabela Łoszewska pod numerem telefonu 86 278 52 05.

 

X. Załączniki.

1.Formularz propozycji cenowej.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach

                                                               Izabela Łoszewska

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 17 sie 2015 10:54
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sie 2015 10:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 sie 2015 15:09
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 2348 razy