BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż urządzenia do czyszczenia kanalizacji, do zamontowania na samochodzie IVECO DAILY 35C14V

Stawiski 22.06.2015 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Stawiskach
ul. Polowa 21
18-520 Stawiski

 

ZGK 116/2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

I. Zamawiający

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzenia do czyszczenia kanalizacji, do zamontowania na samochodzie IVECO DAILY 35C14V. Podstawowe wymagania techniczne:

 1. Montaż na samochodzie IVECO DAILY 35C14V
 2. Minimalny wydatek pompy wysokiego ciśnienia 75L/min, 150 atmosfer.
 3. Długość węża ciśnieniowego min. 80 mb śr. ½”.
 4. Długość węża zasilającego min. 50 mb śr. ¾”.
 5. Napęd hydrauliczny bębna węża ciśnieniowego.
 6. Zbiornik na wodę 800 L.
 7. Silnik benzynowy z rozruchem ręcznym i elektrycznym (moc silnika nie mniejsza jak 35KM)
 8. Wyposażenie minimum dwie głowice czyszczące (z pilotem i ślepa), pistolet wysokociśnieniowy z dyszą i lancą.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin przedmiotu zamówienia: 30 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

 

IV. Złożona oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Pieczątkę firmową
 4. Podpis oferenta
 5. Całkowitą wartość oferty netto, brutto wyrażoną w PLN do dwóch miejsc po przecinku, łącznie z kosztami dostawy do Stawisk:
  ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski.
 6. Termin płatności
 7. Warunki gwarancji
 8. Dokładny opis urządzenia z parametrami technicznymi, wyposażeniem, zdjęcia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres zgkimstawiski@wp.pl , tel/fax na numer 086 278 57 11, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski do dnia 30.06.2015 r. do godz. 1000
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.06.2015 r. do godz. 1300, o wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający powiadomi Oferentów zamieszczając informację na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.bip.stawiski.pl

 

VI. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa - 100%

 

VII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Ofman pod numerem telefonu 696 450 126 oraz adresem email: zgkimstawiski@wp.pl

 

 

P.O. KIEROWNIK ZGKiM

Andrzej Ofman

 

 

Data powstania: poniedziałek, 22 cze 2015 13:27
Data opublikowania: poniedziałek, 22 cze 2015 13:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sty 2016 12:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2285 razy