BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019

OGŁOSZENIE

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019

     Informuję, że z końcem 2015 roku upływa czteroletnia kadencja ławników w sądach powszechnych. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Łomży w dniu 21 maja 2015r., zwrócił się do Rady Miejskiej w Stawiskach z prośbą o dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Łomży do rozpoznawania spraw cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich w wyborze na kadencję 2016 – 2019.

INFORMACJA dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Jest nieskazitelnego charakteru.
 3. Ukończył 30 lat.
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 5. Nie przekroczył 70 lat.
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 8. Wykazuje się szczególną znajomość spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem nie może być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 6. Duchowni.
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

§ 1.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

§ 3.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, listę osób zawierającą imię(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5.

Dokumenty wymienione w § 2. pkt.1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu tj. po dniu 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa wyżej, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępniony jest:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stawiskach www.bip.stawiski.pl w zakładce wybory i referenda.
 • w budynku Urzędu Miejskiego w Stawiskach Plac Wolności 13/15 /parter/ pokój nr 3.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz załącznikami można składać w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Stawiskach tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15:45 z wyłączeniem przerwy w pracy 11:00 – 11:30.

Wybory ławników odbędą się w terminie do końca października 2015 r.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela:

Małgorzata Mroczkowska tel. 86 278 55 22.

 

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

 

 

Data powstania: poniedziałek, 1 cze 2015 15:40
Data opublikowania: poniedziałek, 1 cze 2015 15:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sty 2016 12:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2064 razy