BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mieczki Sucholaszki – Mieczki Pieniążki

Stawiski, dnia 29 grudnia 2005 r.

BI 3410-15/05

Burmistrz Stawisk
Plac Wolności 13/15,
18-520 Stawiski
Regon: 000528830
NIP 721 10 03 298
Tel./086/ 278 55 22, fax 278 55 33
e-mail: :wrg-umstawiski@hi.pl
www: www.stawiski.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

,, Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mieczki Sucholaszki – Mieczki Pieniążki w lokalizacji : 0+000 -1+083”

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres robót obejmuje wykonanie:

  • podbudowa żwirowa grubości 8 cm - 12 cm i szerokości od 3,50 m - 5,00 m
  • asfaltobeton na nawierzchnię bitumiczną grubości 5 cm i szerokości 3,5 m - 5,00 m
 2. Wspólny Słownik zamówień /CPV/

 3. Główny przedmiot 45.23.31.20-6

 4. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej

 5. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

 6. Termin wykonania zamówienia ;

 7. 30 lipiec 2006 r.

 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 9. Kryteria oceny ofert:

 10. Najniższa cena

 11. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych informacji

 12. SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w pok. Nr 13 Urzędu Miejskiego w Stawiskach, tel./086/ 278 50 50 w godzinach 730 – 1545

  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wykonawcami:
  Bożena Majkrzak – inspektor d/s inwestycji.

 13. Miejsce składania ofert

 14. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 16 stycznia 2006 r. do godz. 1000 w pok. Nr 13

 15. Termin związania ofertą:

 16. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 17. Data , godzina i miejsce otwarcia ofert

 18. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 stycznia 2005 r o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 13.

  Burmistrz Stawisk
  Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 29 gru 2005 15:08
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2005 15:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 mar 2006 12:57
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2335 razy