BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodów stanowiących własność Gminy Stawiski

ORG.2632.5.2015


BURMISTRZ STAWISK
zaprasza do przetargu pisemnego ofertowego
na sprzedaż samochodów stanowiących własność Gminy Stawiski


I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż w formie przetargu pisemnego ofertowego na złomowanie następujących samochodów:

1. Marka: Star 25A

 1. Rok produkcji: 1961
 2. Przebieg (km): 30 888 km
 3. Pojemność silnika: 4196 cm3
 4. Masa całkowita: 7600 kg
 5. Nr identyfikacyjny VIN: 39258
 6. Stan: używany
 7. Badanie techniczne do dnia: 25.03.2007r. – brak ważnych

2. Marka: CITROEN XSARA PICASSO

 1. Rok produkcji: 2000
 2. Przebieg (km): 393 406 km
 3. Pojemność silnika: 1749 cm3
 4. Masa całkowita: 1795 kg
 5. Nr identyfikacyjny pojazdu: VF7CH6FZB38824901
 6. Stan: używany
 7. Badanie techniczne do dnia: 24.04.2015r. – brak ważnych

II. Cena wywoławcza:

 1. Samochód Star 25A: 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto zł 00/100);
 2. Samochód CITROEN XSARA PICASSO: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł 00/100).
 3. Wartość samochodu stanowi wartość złomu.

III. Opis sposobu przygotowania oraz złożenia ofert:

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do ogłoszenia oraz powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę;
  • oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza);
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • kserokopię dowodu osobistego (dot. osób fizycznych) lub aktualny wyciąg z właściwego rejestru (dot. osób prawnych).
 2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona, oznaczona nazwą i adresem oferenta oraz zaadresowana na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach z dopiskiem: OFERTA – „Przetarg na sprzedaż samochodów stanowiących własność Gminy Stawiski. Nie otwierać do dnia 21.05.2015r. godz. 1030.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w terminie do 21.05.2015 roku do godz. 1000.
 4. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia ofert przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

IV. Otwarcie ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2015 roku o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w pokoju nr 2.
 2. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.
 3. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.
 5. Oferta, która została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, bądź są one niekompletne lub nieczytelne, podlega odrzuceniu.
 6. Organizator przetargu powiadomi niezwłocznie oferenta o wyborze lub odrzuceniu oferty.
 7. Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert z uwagi na to, że dwóch oferentów zaproponowało w ofercie taką samą cenę – sprzedający zaproponuje prowadzenie z tymi oferentami przetargu ustnego.
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

V. Pozostałe informacje:

 1. Samochód można oglądać w dniach 13.05. – 20.05.2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 08:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Iwoną Niedźwiedzką tel. 86 278 51 95.
 2. Kwota wadium nie obowiązuje.
 3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski


Stawiski, dnia 12 maja 2015 roku

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 maj 2015 15:33
Data opublikowania: środa, 13 maj 2015 15:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lip 2015 18:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1683 razy