BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

konkurs na stanowisko Instruktora sportu w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik ”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Stawiskach

Ogłasza konkurs na stanowisko

Instruktora sportu w kompleksie boisk sportowych
„Moje Boisko – Orlik” w Stawiskach

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie kwalifikacji nauczyciela wychowania fizycznego lub kwalifikacje trenera albo instruktora w jednej z dyscyplin sportowych: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, lub siatkówka i co najmniej średnie wykształcenie,
 2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kreatywność i dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie,
 2. Przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,
 3. Prowadzenie rejestru jego użytkowników obiektu,
 4. Przygotowanie sprawozdań okresowych z działań realizowanych obiekcie,
 5. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
 6. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
 7. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik” w Stawiskach.

III. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 5. referencje (o ile kandydat jest w ich posiadaniu),
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w gabinecie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu lub przesłać pocztą na adres Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach, ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski do dnia 20 kwietnia 2015 r. z dopiskiem „Trener środowiskowy”.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Kultury i Sportu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do GOKiS - u).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjne oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm"

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Przewiduje się zatrudnienie 1 osoby.
 2. Planowany czas wykonywania pracy:
  a) poniedziałek – piątek od godz. 16.00 do godz. 22.00,
  b) sobota – niedziela w godz. 14.00 – 22.00,
  c) w miesiącach lipiec – sierpień (okres wakacyjny) będzie obowiązywał odrębny harmonogram pracy,
 3. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora GOKiS
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 5. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert: 23 kwietnia 2015 r.
 6. Osoby które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomione telefonicznie.
 7. Oferty odrzucone nie będą zwracane.
 8. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na stronie pod adresem: www.gokis-stawiski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOKiS – u,
 9. Dodatkowych informacji udziela Grażyna Kamionowska – instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach pod numerem telefonu 086 278 50 66.

 

 

Data powstania: czwartek, 26 mar 2015 12:12
Data opublikowania: czwartek, 26 mar 2015 13:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2015 11:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2160 razy