BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Stawiski, 2005-09-22

BI 3410-13/05

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokoły wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w lokalizacji: 0+000-0+262,53

Burmistrz Stawisk
Plac Wolności 13/15,
18-520 Stawiski
REGON: 000528830
NIP 721 10 03 298
Tel. /086/ 278 55 33
e-mail: wrg-umstawiski@hi.pl
www: https://stawiski.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
"Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sokoły wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w lokalizacji: 0+000-0+262,53"

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres robót obejmuje wykonanie:

  • podbudowa żwirowa grubości 8 cm + 12 cm i szerokości 3,80 m
  • asfaltobeton na nawierzchnię bitumiczną grubości 5 cm i szerokości 3,5 m
  • odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej ze studni ściekowych przykanalikami

2. Wspólny Słownik Zamówień /CPV/

  • Główny przedmiot 45.23.31.20-6
  • Dodatkowe przedmioty 45 23 24 52-5

3. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej

4. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

5. Termin wykonania zamówienia:

30 listopad 2005 r.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

7. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena

8. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych informacji.

SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w pok. Nr 13 Urzędu Miejskiego w Stawiskach, tel. /086/ 278 50 50 w godzinach 730 - 1545
Cena specyfikacji - 10 zł.
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wykonawcami - BOŻENA MAJKRZAK - inspektor d/s inwestycji

9. Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 10 października 2005 r. do godz. 1000 w pok. Nr 13

10. Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

11. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2005 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 13

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 22 wrz 2005 11:46
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2005 13:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 paź 2005 12:26
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2231 razy